Hoppa till innehåll
Media

Ny lag ska öka ansvaret för upprätthållare av diskussionsspalter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2011 22.00
Pressmeddelande -

Riksdagen har nyligen godkänt straffbestämmelser om rasistiska brott. Enligt den nya lagen kan bestämmelsen om hets mot folkgrupp tillämpas också i sådana situationer där en person tillhandahåller rasistiskt material för allmänheten även om han eller hon själv inte har tagit fram materialet.

Som ett praktiskt exempel kan tas att upprätthållaren uppmärksammas på olagligt material på webbplatsen men medvetet tillåter materialet att stå kvar och vidtar inga åtgärder för att avlägsna det trots att det är tekniskt möjligt. Ansvaret förutsätter dock att upprätthållaren har varit medveten om att en i bestämmelsen avsedd folkgrupp hotas, förtalas eller smädas i materialet som tillhandahålls på webbplatsen.

I samband med lagreformen beträffande rasistiska brott i februari 2010 utarbetades det i justitieministeriet en skild promemoria, där det ställdes frågan om huruvida det är nödvändigt att föreskriva en särskild skyldighet för webbplatsernas upprätthållare att övervaka om det på webbplatsen tillhandahålls material som uppfyller rekvisitet för rasistiska brott och en skyldighet att avlägsna sådant material. Promemorian var ute på remissbehandling samtidigt med att reformen beträffande rasistiska brott bereddes. Remissammandraget har nu blivit färdigt.

Justitieministeriet ska inte i detta skede vidta bredare åtgärder för att utöka ansvaret för upprätthållare av diskussionsspalter. Ministeriet anser att det först finns skäl att se på vilket sätt den nya lagen kommer att påverka upprätthållarnas verksamhet.

Cirka hälften av remissinstanserna understödde att ansvaret för upprätthållarna av diskussionsspalter ska ökas eller understödde åtminstone en närmare utredning av möjligheten till ökat ansvar för upprätthållarna. Den andra hälften motsatte sig ett ökat ansvar för upprätthållarna eller förhöll sig åtminstone reserverat till ett sådant. De som understödde att ansvaret ska ökas lyfte fram bland annat att omfattande förekomst av rasistisk propaganda på diskussionsspalter kan öka diskriminering och rasistisk brottslighet. Flera av de remissinstanser som motsatte sig det ökade ansvaret motiverade sin åsikt bland annat med att reformen oskäligt skulle kunna försvåra upprätthållandet av diskussionsspalterna och därigenom begränsa webbanvändarnas möjligheter att delta i sociala medier och tillhandahålla sina egna innehåll på datanät.

Riksdagens lagutskott konstaterade i samband med riksdagsbehandlingen av lagen att reformen innebär ett mycket moderat steg mot större tydlighet i regleringen av upprätthållarens ansvar. Utskottet ansåg det vara utmärkt att man inte stannat vid den i regeringspropositionen föreslagna ändringen utan försökt genom promemorian utreda ansvarsfrågan i ett vidare perspektiv vid justitieministeriet. Men det förnuftiga och lämpliga är enligt lagutskottets mening trots allt att först ge akt på hur de godkända nya bestämmelserna kommer att tillämpas. Först när erfarenheter finns att tillgå om den aktuella ändringen beträffande bestämmelsen om hets mot folkgrupp kan en bedömning göras av behovet och möjligheten att vidare utöka upprätthållarens ansvar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn 09 160 67675, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Remissammandraget

Lagutskottets betänkande 39/2010 rd

Tuija Brax
Tillbaka till toppen