Hyppää sisältöön
Media

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2022 12.32
Tiedote

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta on valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä sekä työ- ja elinkeinoministeriön erityisesti työsyrjintään keskittyvässä kolmikantaisessa alajaostossa. Molempien kokoonpanojen mietinnöistä pyydetään nyt lausuntoja.

Osittaisuudistuksen taustalla ovat pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset sekä Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN Teas) arviointitutkimus Aidosti yhdenvertaiset, jossa arvioitiin 1.1.2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain toimivuutta. Uudistustyön aikana valmistellaan tarpeelliset muutokset paitsi yhdenvertaisuuslakiin myös lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta sekä lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Lisäksi tarkastellaan työelämäsyrjintää koskevien säädösten muutostarpeita. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksia

 • toimipaikkakohtainen yhdenvertaisuussuunnittelu laajenisi koskemaan myös varhaiskasvatusta
 • häirinnän määritelmää laajennettaisiin niin, että häirinnän voitaisiin katsoa kohdistuvan pelkän yksilön sijaan myös ihmisryhmään
 • tarkennettaisiin sääntelyä koskien varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta puuttua tiedossaan olevaan häirintään
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö voisi jatkossa viedä lautakuntaan asian myös silloin, kun asianomistaja ei ole yksilöitävissä
 • vammaisia henkilöitä koskevia kohtuullisia mukautuksia koskevia pykäliä tarkennettaisiin
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa määrätä hyvitystä syrjinnän uhrille. 

Työ- ja elinkeinoministeriön alajaoston ehdotuksia

 • työsuojeluviranomaisen tulisi jatkossa varata yhdenvertaisuusvaltuutetulle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen työsuojeluviranomaisessa käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu voisi työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimia apuna työsuojeluviranomaisen valvontavaltaan kuuluvassa asiassa
 • työsuojeluviranomaisen tulisi jatkossa välittää tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetulle valvontatoiminnassaan tehdyistä havainnoista, huomioiden erityisesti syrjinnän vaarassa olevat ryhmät
 • työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta koskevaa pykälää ehdotetaan selkeytettäväksi työpaikan yhdenvertaisuustilanteen, myös työhönoton, arvioinnin osalta
 • työsuojeluviranomaisen valvontakeinoihin kuuluva kehotus voitaisiin jatkossa antaa myös työnantajan velvollisuudesta arvioida ja edistää työpaikan yhdenvertaisuutta.

Esityksistä voi antaa lausuntoja 18.5.2022 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Katri Leikas, p. 0295 150 048, [email protected]

Sivun alkuun