Exempel på projekt som har fått finansiering under den innevarande programperioden

På den här sidan presenteras några finska projekt som har fått finansiering under programperioden 2021–2027. Alla CERV-projekt finns på Europeiska kommissionens webbplats.

#PreventGBV

Syftet med #PreventGBV-projektet är att förebygga könsrelaterat våld bland unga förbrytare. Projektets särskilda prioritering är nätvåldet, som ökat till följd av coronapandemin. Projektet genomförs under tidsperioden 1.1.2022–31.12.2023.

Projektet samordnas av spanska Fundación Diagrama Intervención Psicosocial och projektpartner är Valo-Valmennusyhdistys rf, Barcelonas universitet, Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social i Portugal, Centre for Lifelong Learning i Rumänien och Don Calabria Institute i Italien.

Projektets totala budget är 722 084 euro och projektet har fått 649 876 euro i stöd ur CERV-programmet.

Målgrupperna för projektet är unga förbrytare och personer som arbetar med dem. Syftet med projektet är att ordna ovannämnda riktade workshoppar om könsrelaterat nätvåld. Teman för workshopparna är frågor som gäller bristen på jämställdhet mellan könen, sexuellt våld på nätet, hatretorik mot kvinnor, trakasserier på nätet, förföljelse och nätetikett samt intersektionalitet och hur offren påverkas av nätvåldet. Resultaten av workshopparna presenteras vid projektets slutseminarium i Bryssel.

Läs mer om #PreventGBV-projektet på projektets webbplats.

ART4RIGHTS – När ett utrymme blir en plats

Syftet med projektet Nätverk för medborgarnas deltagande i bevarandet av och respekten för EU:s grundläggande rättigheter genom deltagande offentlig konst (ART4RIGHTS) är att öka känslan av ägarskap och ömsesidig förståelse om europeiska rättigheter bland medborgarna genom aktivt deltagande och återupplivande av städernas symboler. Programmet genomförs under tidsperioden 1.5.2022–30.4.2024.

Projektet samordnas av kommunen Imola i Italien och projektpartner är Daugavpils i Lettland, Amadora i Portugal, Buzet i Kroatien, länet Kassel i Tyskland, Ekokumppanit Oy, SERN i Italien, Linköping i Sverige och The Rural Hub i Irland.

Projektets totala budget är 171 210 euro och Europeiska kommissionen har beviljat projektet finansiering ur CERV-programmet.

Syftet med projektet är att öka medborgarnas känsla av ägarskap av EU och dess värderingar, att öka deras intresse för sin stad eller sin hemtrakt och dess historia, att utveckla en ömsesidig förståelse som baserar sig på EU:s rättigheter med tillämpning på lokal nivå av EU-stadgan, att reflektera över covid-19-pandemins inverkan på lokalsamhällen och att utbyta god praxis. I projektet används metoden för deltagande offentlig konst för att uppnå målen.

Läs mer om ART4RIGHTS-projektet på projektets webbplats (på engelska).

GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet

Målet med projektet Dataskydd inom hobbyverksamhet – GDPR4CHLDRN är att öka medvetenheten om, förståelsen för och kunnandet inom dataskyddslagstiftningen och behandlingen av personuppgifter hos barn, unga och föräldrar samt hos organisationer som ordnar hobbyverksamhet. Projektet genomförs under tidsperioden 15.8.2022–14.8.2024.

Projektet samordnas av dataombudsmannens byrå och projektpartner är TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Centrala intressegrupper i projektet är Finlands Bollförbund, Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Scouter. Projektets totala budget är 330 309 euro och Europeiska kommissionen har beviljat projektet 297 278 euro i finansiering ur CERV-programmet.

Syftet med projektet är att med hjälp av metoder för gemensam utveckling utarbeta praktiska redskap för dataskyddet. Det handlar till exempel om praktiska anvisningar, checklistor, enkäter samt informativa ikoner som förtydligar begrepp i anknytning till dataskyddet. Med hjälp av redskapen kan föreningar som ordnar hobbyverksamhet självständigt lösa frågor som gäller iakttagandet och tillämpningen av dataskyddslagstiftningen i sig egen verksamhet.

Materialet erbjuder också barn och unga samt deras föräldrar stöd och information då de sätter sig in dataskyddsfrågor. Dessutom ökar evenemangen som ordnas inom ramen för projektet målgruppernas medvetenhet och kunskaper om dataskydd.

Läs mer om GDPR4CHDLRN-projektet på projektets webbplats.

CISDO – Polissamarbete och socialt samarbete för att bekämpa hatbrott

Målet med projektet Polissamarbete och socialt samarbete för att bekämpa hatbrott (CISDO) är att stärka den spanska polisens förmåga att identifiera och förebygga hatbrott samt att bemöta hatbrott tillsammans med civilsamhällesorganisationer och grupper i särskilt utsatt ställning. Projektet genomförs under tidsperioden 1.1.2023–31.12.2024.

Projektet samordnas av Ministerio De Inclusión, Seguridad Social Y Migraciones från Spanien och projektpartner är Ministerio Del Interior, universitetet i Salamanca, Polisyrkeshögskolan, Ayuntamiento De Palencia, Ayuntamiento De Mostoles och Cidalia Consultoria Tecnica En Diversidad SLL. Projektets totala budget är cirka 310 000 euro och Europeiska kommissionen har beviljat projektet cirka 280 000 euro i finansiering ur CERV-programmet.

Syftet med projektet är att utbilda polismyndigheter på nationell och lokal nivå i bekämpningen av hatbrott och rasistiska och främlingsfientliga incidenter. I projektet deltar förutom poliser även offer och grupper i utsatt ställning. Projektet grundar sig på den spanska regeringens handlingsplan gällande hatbrott och EU:s handlingsplan mot rasism (2020–2025).

Läs mer om CISDO-projektet på projektets webbplats.

Välplanerat

Projektet Välplanerats mål är att öka förståelsen för syftet med likabehandlingsplaneringen, förbättra likabehandlingsplanernas kvalitet och verkningsfullhet som ett verktyg för att främja likabehandling och bekämpa diskriminering, att ta fram riktat material och stöd för centrala aktörer som är skyldiga att utarbeta en likabehandlingsplan samt att stärka deltagande i den lokala likabehandlingsplaneringen bland frivilligorganisationer och grupper som är utsatta för diskriminering. Projektet inleddes den 1 januari 2023 och slutar den 31 december 2024.

Projektet samordnas av justitieministeriet och dess projektpartner är Institutet för hälsa och välfärd och Finlands Kommunförbund. Projektets budget är 368 990 euro varav 332 091 euro är från EU-kommissionens CERV-program.

Under projektet ges utbildning i likabehandlingsplanering inom olika sektorer samt ges stöd och verktyg till planeringsskyldiga aktörer. Projektet främjar också nätverksbyggande mellan yrkespersoner inom likabehandlings- och jämställdhetsarbetet och utvecklar praxis mellan organisationer och myndigheter vid samarbete kring likabehandling.

Läs mer om projektet Välplanerat vid Hankeikkuna.

Jämlika mot hat

Jämlika mot hat -projektet syftar till att effektivisera ingripandet i rasism, diskriminering och hatbrott genom kollegialt lärande med stöd från såväl myndigheter som civilsamhällesaktörer. Projektet inleddes den 1 januari 2023 och slutar den 31 december 2024.

Projektet samordnas av justitieministeriet och dess projektparter är social- och hälsovårdsministeriet, Seta ry, Centre for Peace Studies (Zagreb, Kroatien) och Irlands nätverk mot rasism (INAR). Projektets budget är 470 513 euro varav 423 462 euro är från EU-kommissionens CERV-program.

Projektet stärker myndigheternas beredskap att systematiskt ingripa i hatmotiverade gärningar och skadliga fördomar, stärker det civila samhällets roll och beredskap att ingripa i hatmotiverade gärningar, ökar kunskapen om stödmekanismer och rapporteringskanaler, stärker yrkespersoners beredskap att ingripa i hatmotiverade gärningar och skadliga fördomar, identifierar behoven hos offer för hatbrott, utbyter erfarenheter om verkningsfulla kommunikationsmetoder samt förbättra det kollegiala lärandet och stödet.

Läs mer om projektet Jämlika mot haten vid Hankeikkuna.

EASY – “It is never easy to talk about this”

Det långsiktiga målet för EASY-projektet är att främja tillgången till stöd för offer för tvångsäktenskap och att stärka åtgärderna för att förebygga tvångsäktenskap i Finland, Spanien, Tyskland och Irland. Projektet ökar medvetenheten om tvångsäktenskap och främjar diskussionen om fenomenet. Projektet har förbundit sig att utgå från offrens behov och att främja jämställdhet. Projektet genomförs under tidsperioden 1.3.2023–28.2.2025.

Projektets samordnas av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och dess projektpartner är universitet i Lleida och Associació Valentes I Acompanyades i Spanien, Solwodi i Tyskland och Immigrant Council of Ireland i Irland. Projektets totala budget är cirka 450 000 euro och projektet fick cirka 400 000 euro i stöd ur CERV-programmet.

Den främsta målgruppen för projektet är kvinnor och flickor som är äldre än 14 år, som har blivit eller riskerar att bli offer för tvångsäktenskap i de fyra deltagande länderna. Den andra målgruppen är myndigheter. Syftet med projektet är att samla god praxis för identifiering av offer för tvångsäktenskap och att göra en juridisk översikt över regleringen av tvångsäktenskap i Europa. Utifrån detta utarbetas verktyg till stöd för personer som arbetar med offer för tvångsäktenskap. Dessutom främjas diskussionen och medvetenheten om fenomenet.

Läs mer om EASY-projektet på projektets webbplats (på engelska).

Exempel på projekt från den senaste programperioden

CERV-programmet är en kombination av två tidigare finansieringsprogram: Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och Medborgarnas EU.

Finlands kontaktpunkt för Medborgarnas EU under programperioden 2014−2020 var Utbildningsstyrelsen. I Utbildningsstyrelsens publikation ”Ett Europa för medborgarna!” presenteras de projekt inom programmet Medborgarnas EU som hade en finländsk samordnare eller partner under åren 2014−2020.