Delegationen för etniska relationer ETNO

Delegationen för etniska relationer är ett rådgivande organ som tillsatts av statsrådet. ETNO:s mandatperiod varar i fyra år i sänder.

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150771

ETNO har till uppgift att främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna. Den nationella delegationen är verksam i anslutning till justitieministeriet.

Delegationen samlar ihop nationella, regionala och lokala experter på invandringsfrågor hos olika aktorer från myndigheter till organisationer. ETNO är ett sakkunnignätverk i frågor som gäller invandring, integration, jämlikhet och främjande av en dialog mellan olika befolkningsgrupper.

Förutom den riksomfattande delegationen finns det sju regionala delegationer för etniska relationer

De regionala delegationernas arbete samordnas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Regionerna är följande:

ETNO i södra Finland (Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland)
ETNO i Birkaland och Mellersta Finland
ETNO i västra Finland (Egentliga Finland och Satakunta)
ETNO i östra Finland (Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax)
ETNO i Österbotten (Österbotten och Södra Österbotten)
ETNO i norra Finland (Norra Österbotten och Kajanaland)
ETNO i Lappland

Kontaktuppgifter

E-mail: [email protected]

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Peter Kariuki, generalsekreterare, överinspektör, [email protected], tfn 02951 50191

Postadress:

Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Pb 25
00023 Statsrådet