Delegationen för etniska relationer Etno

Delegationen för etniska relationer (Etno) är ett nationellt forum för dialog. Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den nuvarande mandatperioden pågår 17.12.2020–16.12.2024. Ordförande för delegationen är justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Etno består av en nationell delegation och sju regionala delegationer.

Etnos uppgifter, verksamhet och sammansättning fastställs i statsrådets förordning 771/2015.

Etnos huvudsakliga syfte är dialog

Det huvudsakliga syftet med Etno är att möjliggöra en dialog, dvs. regelbundet samarbete och bättre förståelse, mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och frivilligorganisationerna.

Medlemmarna i Etno sammanträder regelbundet, delar information och lyfter fram frågor ur olika synvinklar. Etno bidrar till ett positivt attitydklimat och goda befolkningsrelationer till exempel genom att ordna öppna diskussionsmöten och öka kunskapen om mångfald i Finland.

Etno är ett sakkunnignätverk

Etno är ett sakkunnignätverk i frågor som gäller invandring, integration, invandrarnas möjligheter att påverka och delta, jämlikhet och dialog mellan olika befolkningsgrupper.

Etno kan inrätta egna arbetsgrupper och ge utlåtanden. Etno lägger fram förslag och samarbetar inom ramen för utrednings- och utvecklingsprojekt. Etnos medlemmar deltar i beredningen av utlåtanden och i arbetsgrupper. Genom att delta i beredningen är det möjligt att utöva inflytande över beslutsfattandet, lagstiftningen och strukturerna i samhället.

Etno har en rådgivande roll

Delegationen kan utöva inflytande i samhället genom att föra en dialog samt öka förståelsen och kunskapen. Etno kan till exempel ge rekommendationer, göra utlåtanden och ta initiativ.

Delegationen saknar beslutanderätt och verkställande rätt. Etnos rekommendationer är inte lagligt bindande.

Etno på sociala medier

Etno på facebook

Etno på Twitter: @EtnoEtno

 

Kontakt

Peter Kariuki, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  Telefon:0295150191   E-postadress:


Nina Suorsa, sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  medborgarinitiativ  val  Telefon:0295150279   E-postadress: