Internationellt samarbete

Justitieministeriet har som mål att främja en stabil rättsstatsutveckling i Finland och i synnerhet i dess närområden. Det internationella samarbetet syftar till att stärka det gränsöverskridande rättsskyddet. Internationellt samarbete kan också utnyttjas i det nationella utvecklingsarbetet. 

I Europarådet deltar justitieministeriet i utvecklingen av den alleuropeiska rättsordningen för att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna. Därtill är Haagkonferensen för internationell privaträtt, OECD och FN viktiga forum för justitieministeriets internationella verksamhet. Justitieministeriets tjänstemän deltar i dessa internationella organisationers kommittéer och arbetsgrupper.

Den rättsliga grunden för det nordiska samarbetet är det s.k. Helsingforsavtalet från år 1962 som fastställer principerna för det rättsliga samarbetet. De nordiska justitieministrarna träffar årligen och de nordiska länderna sammanträder på ministernivå även med de baltiska länderna vart annat år.

Justitieministeriet har kommit överens om bilaterala samarbetsprogram med de straffrättsliga myndigheterna i  Ryssland och Kina. 

Nordiskt samarbete

Det nordiska lagsamarbetet har gemensamma traditioner som går över 100 år tillbaka i tiden. Det s.k. Helsingforsavtalet från år 1962 utgör den rättsliga grunden för det nordiska lagsamarbetet och definierar också principerna för samarbetet.  Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning i enlighet med de gemensamma nordiska värderingarna.  I det nordiska lagsamarbetet främjas kontakter, diskussioner och enligt behov även samordning på ämbetsmannanivå och politisk nivå i anslutning till förhandlingar i andra internationella sammanhang, till exempel Europarådet och Förenta Nationerna.

De nordiska regeringarnas lagsamarbete leds av justitieministrarna, som utgör Nordiska ministerrådet för lagsamarbete.  De nordiska justitieministrarna träffas årligen och utöver det hålls justitieministermöten mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna vartannat år.   

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har det operativa ansvaret för den dagliga verksamheten i det nordiska regeringssamarbetet. Dessutom samordnar sekretariatet arbetet i Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete, som består av tjänstemän från alla de nordiska länderna.

Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete delar årligen ut bidrag till samnordiska projekt inom lagsamarbete. Mera information om ansökningsmöjligheter och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Nordiska ministerrådets sekretariat.