Internationellt samarbete

Justitieministeriet har som mål att främja en stabil rättsstatsutveckling i Finland och i synnerhet i dess närområden. Det internationella samarbetet syftar till att stärka det gränsöverskridande rättsskyddet. Internationellt samarbete kan också utnyttjas i det nationella utvecklingsarbetet. 

I Europarådet deltar justitieministeriet i utvecklingen av den alleuropeiska rättsordningen för att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna. Därtill är Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH), OECD och FN viktiga forum för justitieministeriets internationella verksamhet. Justitieministeriets tjänstemän deltar i dessa internationella organisationers kommittéer och arbetsgrupper.

Mera information om nordiskt samarbete

Bilateralt samarbete

Målet med justitieministeriets bilaterala samarbete är att främja stabiliteten i Finlands och EU:s närområden och att stödja den internationella rättsstatsutvecklingen. Justitieministeriet erbjuder sakkunnighjälp till experter på juridiska frågor samt deltar i bilaterala konferenser och seminarier.

Relationer med Ryssland

På grund av den pågående ryska invasionen av Ukraina begränsar justitieministeriet sitt bilaterala samarbete med Ryssland endast till frågor som är nödvändiga med tanke på medborgarnas rättssäkerhet.


Rättsliga reformer i Ukraina

Justitieministeriet betonar betydelsen av rättsliga reformer i EU:s östliga partnerländer, eftersom de skapar en grund för samhällelig stabilitet, demokrati och god förvaltning. Justitieministeriet ingick 2005 ett samförståndsavtal med Ukrainas justitieministerium. För att främja rättsstatsutvecklingen i Ukraina ordnas sakkunnigmöten inom olika delområden av rättssektorn och utbyts information om lagstiftningen.

Samarbete kring rättsstatsfrågor med några afrikanska länder

Statsrådet godkände Finlands Afrikastrategi den 8 mars 2021. 
Med hjälp av strategin ska Finlands relationer till de afrikanska länderna diversifieras och fördjupas. Målet är bland annat att främja det internationella regelbaserade multilaterala systemet. Justitieministeriet har utarbetat en egen handlingsplan för Afrika för att genomföra strategin. Syftet med handlingsplanen är bland annat att uppmuntra de afrikanska länderna att ansluta sig till Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH) och att främja deras anslutning till de internationella konventioner på privaträttens område som har utarbetats inom ramen för HCCH. Vi lyfter starkt fram demokrati-, människorätts-, jämställdhets- och rättsstatsfrågor i denna kommunikation och främjar målen för hållbar utveckling.