Internationellt samarbete

Justitieministeriet har som mål att främja en stabil rättsstatsutveckling i Finland och i synnerhet i dess närområden. Det internationella samarbetet syftar till att stärka det gränsöverskridande rättsskyddet. Internationellt samarbete kan också utnyttjas i det nationella utvecklingsarbetet. 

I Europarådet deltar justitieministeriet i utvecklingen av den alleuropeiska rättsordningen för att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna. Därtill är Haagkonferensen för internationell privaträtt, OECD och FN viktiga forum för justitieministeriets internationella verksamhet. Justitieministeriets tjänstemän deltar i dessa internationella organisationers kommittéer och arbetsgrupper.

Nordiskt samarbete

Det nordiska lagsamarbetet har gemensamma traditioner som går över 100 år tillbaka i tiden. Det s.k. Helsingforsavtalet från år 1962 utgör den rättsliga grunden för det nordiska lagsamarbetet och definierar också principerna för samarbetet.  Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning i enlighet med de gemensamma nordiska värderingarna.  I det nordiska lagsamarbetet främjas kontakter, diskussioner och enligt behov även samordning på ämbetsmannanivå och politisk nivå i anslutning till förhandlingar i andra internationella sammanhang, till exempel Europarådet och Förenta Nationerna.

De nordiska regeringarnas lagsamarbete leds av justitieministrarna, som utgör Nordiska ministerrådet för lagsamarbete.  De nordiska justitieministrarna träffas årligen och utöver det hålls justitieministermöten mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna vartannat år.   

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har det operativa ansvaret för den dagliga verksamheten i det nordiska regeringssamarbetet. Dessutom samordnar sekretariatet arbetet i Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete, som består av tjänstemän från alla de nordiska länderna.

Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete delar årligen ut bidrag till samnordiska projekt inom lagsamarbete. Mera information om ansökningsmöjligheter och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Nordiska ministerrådets sekretariat.

Bilateralt samarbete

Målet med justitieministeriets bilaterala samarbete är att främja stabiliteten i Finlands och EU:s närområden och att stödja den internationella rättsstatsutvecklingen. Justitieministeriet har kommit överens om bilaterala samarbetsprogram med de rättsliga myndigheterna i Ukraina och Kina. Dessutom erbjuder justitieministeriet sakkunnighjälp till experter på juridiska frågor i andra länder samt deltar i bilaterala konferenser och seminarier.

Relationer med Ryssland

På grund av den pågående ryska invasionen av Ukraina begränsar justitieministeriet sitt bilaterala samarbete med Ryssland endast till frågor som är nödvändiga med tanke på medborgarnas rättssäkerhet.

Syftet med justitieministeriets samarbete med Ryssland är att främja tillgodoseendet av det gränsöverskridande rättsskyddet och utvecklingen av rättsstatsprincipen i Ryssland. Samarbete med Rysslands justitieministerium bedrivs bland annat för att utveckla den kostnadsfria rättshjälpen, bekämpa korruption, utveckla utsökningen och brottspåföljdssystemet samt för att ge internationella rättshjälp i straffrättsliga och civilrättsliga ärenden. Detta samarbete bygger på ett samarbetsavtal som justitieministerierna i Finland och Ryssland ingick 1998 och de samarbetsprogram som baserar sig på avtalet. För närvarande genomförs ett samarbetsprogram för 2019–2021. Justitieministeriet har också kommit överens om samarbete i fråga om rättshjälp i straffrättsliga ärenden och utlämning i ett samförståndsavtal från 2006 med ryska huvudåklagarämbetet.

Rättsliga reformer i Ukraina

Justitieministeriet betonar betydelsen av rättsliga reformer i EU:s östliga partnerländer, eftersom de skapar en grund för samhällelig stabilitet, demokrati och god förvaltning. Justitieministeriet ingick 2005 ett samförståndsavtal med Ukrainas justitieministerium. För att främja rättsstatsutvecklingen i Ukraina ordnas sakkunnigmöten inom olika delområden av rättssektorn och utbyts information om lagstiftningen.

Rättsstatsutvecklingen i Kina

Enligt statsrådets handlingsprogram för Kina (på finska) stöder Finland rättsstatsutvecklingen i Kina och uppbyggnaden av landets rättssystem. Finland har sedan mitten av 1990-talet deltagit i arbetet för att reformera strukturerna i det kinesiska rättssystemet. Arbetet går bland annat ut på att förbättra tillgången till rättslig prövning och att införa alternativa brottspåföljder. Målet för samarbetet på det rättsliga området är att påverka det kinesiska rättstänkandet, den kinesiska lagstiftningen och rättssystemets funktion samt de rättspolitiska och etiska val som görs i landet. Samarbetet på det rättsliga området erbjuder en kanal för att främja för Finland centrala principer i Kina. Samarbetet möjliggör en pragmatisk diskussion om aktuella frågor i Kina på ett lösningsfokuserat sätt och på olika nivåer i förvaltningen. I praktiken baserar sig samarbetet på 1995 års samarbetsavtal mellan justitieministerierna i Finland och Kina och de samarbetsprogram som utarbetas med stöd av det. Det nuvarande samarbetsprogrammet omfattar åren 2017–2020/2021.