Kansalliskielistrategia

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti on laadittu uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Kansalliskielistrategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.12.2021. 

Strategia koskee kansalliskieliä, suomea ja ruotsia ja se on valtioneuvoston toinen kansalliskielistrategia. Kansalliskielistrategia on hallituksen kielipoliittinen tahdonilmaisu, joka viitoittaa kansalliskieliä koskevaa politiikkaa yli hallituskausien. Kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. 

Strategian vision toteuttamiseksi on laadittu suuntaviivat ja päämäärät sekä asetettu konkreettisia toimenpiteitä. Suuntaviivat on työstetty osallistavan valmisteluprosessin pohjalta, jossa on kuultu laajasti asiantuntijoita, sidosryhmiä ja kansalaisia. Strategian suuntaviivat ovat: 1) Oikeus palveluihin omalla kielellä, 2) Kansalliskielten aseman turvaaminen ja 3) Elävä kaksikielisyys. Strategialla pyritään myös edistämään maahanmuuttajien kotoutumista molemmilla kansalliskielillä. 

Strategia sisältää 62 konkreettista toimenpidettä toteutettavaksi eri hallinnonaloilla. Suurin osa toimenpiteistä on vastuutettu ministeriöille, mutta strategia sisältää myös valtioneuvoston suosituksia valtioneuvoston ulkopuolisille toimijoille. 

Kansalliskielistrategia 2021 

Valtioneuvoston kansalliskieliverkosto

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkosto laatii toimikaudelleen kielellisten oikeuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi toimintasuunnitelman, jossa pääpainona ovat kansalliskielet. Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston jäsenet koordinoivat oman ministeriönsä osalta verkoston tehtäviin liittyviä kokonaisuuksia.Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt sekä asiantuntijat Opetushallituksesta, Suomen Kuntaliitosta sekä Kotimaisten kieltenkeskuksesta.Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston valmistelu- ja koordinaatiovastuu on oikeusministeriöllä.

Kansalliskielistrategia 2012

Valtioneuvosto antoi joulukuussa 2012 periaatepäätöksen kansalliskielistrategiasta. Se oli pääministeri Kataisen johdolla valmisteltu hallitusohjelmahanke ja valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Kansaliskielistrategia on kahden elinvoimaisen kansalliskielen strategia, jonka tarkoituksena on auttaa viranomaisia toteuttamaan kielellisiä perusoikeuksia sekä noudattamaan kieliä koskevaa lainsäädäntöä paremmin. Strategian yleinen seurantavastuu osoitettiin oikeusministeriölle. 

Kansalliskielistrategia 2012

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma vuodelta 2017 konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.  

Kansalliskielistrategian väliraportti

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti 2015-2019

Toukokuussa 2019 julkaistiin Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti, jossa vastuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu. 

Kansalliskielistrategian työkalut -julkaisu pdf-muodossa.

Muualla oikeusministerio.fissä

Kieliasiain neuvottelukunta

Muualla verkossa

Oikeuskanslerinvirasto

Eduskunnan oikeusasiamies

Yhteystiedot

Jasmiina Jokinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150078