Nationalspråksstrategi

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering har det utarbetats en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet. Nationalspråksstrategin godkändes som statsrådets principbeslut den 2 december 2021.

Strategin gäller nationalspråken, finska och svenska, och den är statsrådet andra nationalspråksstrategi. Nationalspråksstrategin är regeringens språkpolitiska viljeyttring som drar upp riktlinjerna för nationalspråken över flera regeringsperioder. Målet för nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. För det finska språkets del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att servicen fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. 

För att förverkliga visionen i strategin har det utarbetats riktlinjer och mål samt bestämts konkreta åtgärder. Riktlinjerna har utarbetats utifrån en inkluderande beredningsprocess där sakkunniga, intressentgrupper och medborgare har hörts på bred front. Riktlinjerna är 1) rätt till service på det egna språket, 2) tryggande av nationalspråkens ställning och 3) levande tvåspråkighet. Genom strategin strävar man också efter att främja integrationen av invandrare på båda nationalspråken. 

Strategin innehåller 62 konkreta åtgärder som genomförs inom olika förvaltningsområden. Ansvaret för största delen av åtgärderna har lagts på ministerierna, men strategin innehåller också statsrådets rekommendationer till aktörer utanför statsrådet.

Nationalspråksstrategi 2021 

Statsrådets nationalspråksnätverk

Nätverket främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverket utarbetar för sin mandatperiod en handlingsplan för främjande och utveckling av de språkliga rättigheterna, där huvudvikten ligger på nationalspråken. Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet.Medlemmarna i statsrådets nätverk samordnar de helheter som anknyter till nätverkets uppgifter inom sitt eget ministerium. Utöver medlemmarna i nätverket har till sakkunniga utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Institutet för de inhemska språken.Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet.

Nationalspråksstrategin 2012

Statsrådet fattade i december 2012 ett principbeslut om nationalspråkstrategin. Strategin var ett av de regeringsprogramprojekt som bereddes under ledning av statsminister Katainen, och statsrådets första språkstrategi av sitt slag. Nationalspråksstrategin är en strategi som omfattar två livskraftiga nationalspråk och som syftar till att hjälpa myndigheterna tillgodose de språkliga rättigheterna och iaktta lagstiftningen gällande språken bättre. Ansvaret för uppföljningen av strategin tilldelades justitieministeriet.

Nationalspråkstrategi 2012

Handlingsplan för nationalspråksstrategin

I den handlingsplan som gjordes upp 2017 för nationalspråksstrategin konkretiseras de långsiktiga åtgärder i nationalspråksstrategin som inte förverkligades under regeringsperioden 2011 - 2015.  

Nationalspråksstrategins mellanrapport

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin

I maj 2019 publicerades en slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin där de ansvariga ministerierna beskriver kort hur målen och åtgärderna har förverkligats.

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet

Kontakt

Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150078