Nationalspråksstrategi

Finlands officiella språk, dvs. nationalspråk, är finska och svenska. Ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att utarbeta en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet. Nationalspråksstrategin svarar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Målet för arbetet är att garantera rättigheten att få service på finska och svenska och att hitta lösningar till hur man bättre skulle kunna tillgodose de språkliga rättigheterna. Domänerna för det finska språket har minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet. Andra centrala frågor som utreds under projektet är hur tillgången till svenskspråkig arbetskraft ska säkerställas och hur digitaliseringen inverkar på hur de språkliga rättigheterna kan tillgodoses.

Nationalspråksstrategin bereds öppet och i växelverkan med olika intressegrupper. Hörandet av intressenterna ordnas genom seminarier, regionala diskussionstillfällen och strategiskt riktade dialoger med olika målgrupper. Vid beredningen används en digital webbplattform för att samla in åsikter om de utmaningar som hänför sig till användningen av finska och svenska i vardagen.

Till beredningen av nationalspråksstrategin har justitieministeriet kallat experter och intressegrupper, men också i stor utsträckning medborgare.

Nationalspråksstrategin 2012

Statsrådet fattade i december 2012 ett principbeslut om nationalspråkstrategin. Strategin var ett av de regeringsprogramprojekt som bereddes under ledning av statsminister Katainen, och statsrådets första språkstrategi av sitt slag. Nationalspråksstrategin är en strategi som omfattar två livskraftiga nationalspråk och som syftar till att hjälpa myndigheterna tillgodose de språkliga rättigheterna och iaktta lagstiftningen gällande språken bättre. Ansvaret för uppföljningen av strategin tilldelades justitieministeriet.

Nationalspråkstrategi 2012

Handlingsplan för nationalspråksstrategin

I den handlingsplan som gjordes upp 2017 för nationalspråksstrategin konkretiseras de långsiktiga åtgärder i nationalspråksstrategin som inte förverkligades under regeringsperioden 2011 - 2015.  

Nationalspråksstrategins mellanrapport

Verktyg för nationalspråkstrategin

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin

I maj 2019 publicerades en slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin där de ansvariga ministerierna beskriver kort hur målen och åtgärderna har förverkligats.

Statsrådets nationalspråksnätverk

Nätverket främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverket utarbetar för sin mandatperiod en handlingsplan för främjande och utveckling av de språkliga rättigheterna, där huvudvikten ligger på nationalspråken. Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet.Medlemmarna i statsrådets nätverk samordnar de helheter som anknyter till nätverkets uppgifter inom sitt eget ministerium. Utöver medlemmarna i nätverket har till sakkunniga utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Institutet för de inhemska språken.Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet.

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet