Bekämpning av korruption

På samma sätt som i många andra länder, förekommer korruption även i Finland. Enligt undersökningar är korruption på låg nivå, dvs. så kallad gatukorruption, inte något större problem i Finland, men däremot förekommer det strukturell korruption som är svårare att upptäcka och som ofta sker i kontaktytan mellan näringslivet och myndighetsverksamheten. Centrala riskområden anses vara byggnadsbranschen, offentlig upphandling och anbudsförfaranden, samhällsplanering samt det politiska beslutsfattandet och parti- och valfinansiering. Korruption förekommer ofta i form av givande och tagande av obehöriga förmåner, intressekonflikter och situationer där någon part gynnas.

Justitieministeriet är den nationella samordningsmyndigheten i arbetet för att motverka korruption. Till denna uppgift hör att samordna utvecklingsprojekt som syftar till att bekämpa och förebygga korruption, stödja olika myndigheters arbete för att motverka korruption och samordna verksamheten inom samarbetsnätverket mot korruption, som främjar det nationella arbetet mot korruption.

Justitieministeriet deltar också i det internationella samarbetet för att bekämpa och förebygga korruption, bl.a. inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europarådet, Förenta nationerna (FN) och Europeiska unionen (EU). Finland har anslutit sig till de konventioner mot korruption som dessa internationella organisationer har upprättat, och justitieministeriet är den centralmyndighet som avses i dessa avtal.

Bekämpning och förebyggande av korruption förutsätter samarbete på en bred front. Centrala aktörer vid sidan om justitieministeriet är bl.a. inrikesministeriet, finansministeriet och utrikesministeriet samt Åklagarmyndigheten och domstolsväsendet.

Ytterligare linformation

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt Telefon:0295150198   E-postadress: