Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bättre lagstiftning

Bättre lagstiftning är en viktig målsättning såväl i Finland som i många andra länder. Målet är att göra lagstiftningen överskådligare och lagarna tydligare. Den nationella avsikten är att förbättra lagberedningsprocessens kvalitet genom att öka centrala aktörernas kompetens och utveckla anvisningar för lagberedningen.

 I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder för att utveckla lagberedningen och förbättra lagberedningens kvalitet. Åtgärderna syftar till att stödja och förbättra lagförslagens grundlagsenlighet och konsekvensbedömningar, stärka lagberedarnas kompetens i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna, skapa ett system för bedömning av konsekvenserna i efterhand på statsrådsnivå och utarbeta ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning.

Bättre lagstiftning inom EU

Inom EU har arbetet med att förbättra lagstiftningen (Better Regulation) samband med Lissabonstrategins tillväxtmål för ekonomi och sysselsättning. Kommissionen och de andra EU-institutionerna samt flera medlemsländer har vidtagit åtgärder bl.a. för att förenkla lagstiftningen, minska de administrativa kostnader som lagstiftningen orsakar företag, förbättra konsekvensbedömningen och utveckla remissförfarandena.