Bättre lagstiftning

Bättre lagstiftning är en viktig målsättning såväl i Finland som i många andra länder. Målet är att göra lagstiftningen överskådligare och lagarna tydligare. Den nationella avsikten är att förbättra lagberedningsprocessens kvalitet genom att öka centrala aktörernas kompetens och utveckla anvisningar för lagberedningen.

 I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder för att utveckla lagberedningen och förbättra lagberedningens kvalitet. Åtgärderna syftar till att stödja och förbättra lagförslagens grundlagsenlighet och konsekvensbedömningar, stärka lagberedarnas kompetens i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna, skapa ett system för bedömning av konsekvenserna i efterhand på statsrådsnivå och utarbeta ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning.

 • Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen »

  Justitieministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen med uppgift att fortsätta det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna när det gäller utveckling av lagberedningen.

 • Konsekvensbedömning »

  Konsekvensbedömning av förslag till lagar och andra författningar ska ge information till beredarna, beslutsfattarna och olika intressegrupper.

 • Hörande »

  Med hörande avses insamling av de viktigaste intressentgruppernas synpunkter, uppgifter och erfarenheter beträffande ärendet som håller på att beredas.

 • Handböcker och anvisningar för lagberedningen »

  Inom statsrådet finns anvisningar och rekommendationer, som syftar till att samordna ministeriernas lagberedningspraxis och garantera god kvalitet på lagar och andra författningar