Bättre lagstiftning

Syftet med utvecklingen av lagberedningen är att förbättra lagberedningens kvalitet. Målet är att skapa fungerande, konsekvent, begriplig och rätt inriktad lagstiftning. En högklassig lagberedning säkerställer för sin del att riksdagen har tillgång till den bästa kunskapen när den behandlar lagförslag och fattar beslut. 

Utvecklingen av lagberedningen inom statsrådet hör till justitieministeriets ansvarsområde. Samordningen mellan ministerierna stärks genom samarbete bland annat i samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen. Genom anvisningar och utbildningar för lagberedarna förenhetligas beredningspraxisen och stöds lagberedarna i sitt arbete. Konsekvensbedömning av lagberedningen, hörande av intressentgrupper samt uppföljning och efterhandsutvärdering av lagstiftningen är de centrala faserna i lagberedningen. 

 • Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen »

  Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen fortsätter det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna.

 • Konsekvensbedömning »

  Konsekvensbedömning av förslag till lagar och andra författningar ska ge information till beredarna, beslutsfattarna och olika intressegrupper.

 • Hörande »

  Med hörande avses insamling av de viktigaste intressentgruppernas synpunkter, uppgifter och erfarenheter beträffande ärendet som håller på att beredas.

 • Handböcker och anvisningar för lagberedningen »

  Inom statsrådet finns anvisningar och rekommendationer, som syftar till att samordna ministeriernas lagberedningspraxis och garantera god kvalitet på lagar och andra författningar

 • Kompetensutveckling »

  Statsrådets lagberedare erbjuds många slags utbildningar, allt från introduktionskurser till fördjupande temautbildningar samt andra sätt att utveckla kompetensen.

 • Uppföljning och utvärdering »

  Uppföljningen och utvärderingen ger information om hur lagstiftningen fungerar och om eventuella reformbehov.