Hoppa till innehåll

Bättre lagstiftning

Bättre lagstiftning är en viktig målsättning såväl i Finland som i många andra länder. 
Målet är att göra lagstiftningen överskådligare och lagarna tydligare. Den nationella avsikten är att förbättra lagberedningsprocessens kvalitet genom att öka centrala aktörernas kompetens och utveckla anvisningar för lagberedningen.

De nationella målen för utvecklingen av författningsberedningen

Enligt Juha Sipiläs regeringsprogram ska styrningen av författningspolitiken göras klarare och målet är att regleringen ska bli lättare och användningen av andra styrmedel som alternativ till författningar ska öka. Målet är att avveckla onödig reglering och att den administrativa bördan ska bli lättare. Vid genomförandet av EU-författningar avhåller man sig från att skapa ytterligare nationell reglering.

I regeringsprogrammet ingår en förteckning över de åtgärder som ska vidtas:

  1. Det inrättas att organ för konsekvensbedömning av lagstiftning i anslutning till statsrådet
  2. De författningar som mest försvårar medborgarnas vardag, företagsverksamhet, jordbruket, investeringar, byggande, sund konkurrens och frivilligverksamhet avvecklas
  3. Man börjar omedelbart avveckla normer på lägre nivå, föreskrifter och anvisningar som är till förtret för medborgare och företagsverksamhet
  4. Tillstånds- och besvärsprocesser görs smidigare och ett servicelöfte ges i fråga om dem
  5. Antalet besvär mellan myndigheterna minimeras t.ex. genom ett förfarande med förhandsförhandlingar.

Mer information: Regeringsprogrammet (statsrådet)

 

Bättre lagstiftning inom EU

Inom EU har arbetet med att förbättra lagstiftningen (Better Regulation) samband med Lissabonstrategins tillväxtmål för ekonomi och sysselsättning. Kommissionen och de andra EU-institutionerna samt flera medlemsländer har vidtagit åtgärder bl.a. för att förenkla lagstiftningen, minska de administrativa kostnader som lagstiftningen orsakar företag, förbättra konsekvensbedömningen och utveckla remissförfarandena.