Rättsärenden inom EU 

Justitieministeriet svarar för EU-projekt inom sitt ansvarsområde. Till exempel EU-rättsakter som gäller civil- och straffrätt, skydd av personuppgifter, avtalsrätt, konsumentskydd, bolagsrätt samt processrätt bereds i Finland vid justitieministeriet. Justitieministeriet bereder också de nationella åtgärder som behövs för att genomföra skyldigheterna som följer av EU-regleringen på det rättsliga området. Både i Finland och inom EU arbetas det för att förbättra lagstiftningens kvalitet och utveckla lagberedningen.

Därtill omfattar justitieministeriets ansvarsområde ärenden som hänför sig till EU:s politik för de grundläggande rättigheterna, demokrati och öppenheten i EU:s verksamhet. Justitieministeriet svarar för förrättandet av valet till Europaparlamentet och författningsberedningen som gäller det.

Enligt Europeiska unionens fördrag ska unionen utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna och de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna Det rättsliga samarbetet inom EU bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden. Detta betyder att alla medlemsstater erkänner beslut av myndigheter i de andra medlemsstaterna och att besluten även kan verkställas i en annan medlemsstat.

EU-lagstiftning utfärdas också för att tillnärma medlemsstaternas nationella lagstiftning. EU:s verksamhet inom det rättsliga området fokuserar på gränsöverskridande ärenden och gäller bland annat bekämpning av allvarlig brottslighet samt förfarandena vid gränsöverskridande tvistemål eller internationella familjerättsliga ärenden. EU:s verksamhet omfattar enbart de ärenden där medlemsstaterna har överfört befogenhet till unionen.

Eurojust som ligger i Haag är ett samarbetsorgan för EU-ländernas straffrättsliga myndigheter. Eurojust har till uppgift att främja samordnandet av undersöknings- och åtalsåtgärder för att bekämpa och utreda allvarlig gränsöverskridande brottslighet. 

EU-byrån för grundläggande rättigheter i Wien ger råd till beslutsfattare inom EU och dess medlemsstater i frågor som gäller de grundläggande rättigheterna.

Statsrådets kansli: Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet

Mer information om EU:s verksamhet finns på webbplatsen europa.eu

E-juridikportalen e-Justice innehåller information om EU-ländernas rättssystem.

Eurojust, EU-ländernas samarbetsorgan för utrednings- och åklagarmyndigheter

EU-byrån för grundläggande rättigheter