Förverkligandet av rättssäkerheten

Justitieministeriet bereder bestämmelser som ska garantera rättvis rättegång och god förvaltning. Ministeriet bereder även de lagar som gäller utsökning, konkurs och skuldsanering.

I sista hand svarar de oberoende domstolarna för att rättssäkerheten i praktiken tillgodoses. Övriga rättskipningsmyndigheter är åklagarna och utsökningsmyndigheterna. Även rättshjälpen har en central betydelse för att rättssäkerheten förverkligas.

Justitieministeriet svarar för att upprätthålla och utveckla domstolarnas och de andra rättsmyndigheternas verksamhet. Det ska tryggas att man med tanke på domstolarnas och rättshjälpens serviceförmåga, kostnaderna som orsakas för de olika parterna samt handläggningstiderna faktiskt kan förverkliga medborgarnas rättssäkerhet i enlighet med Finlands lagstiftning och de internationella avtal som binder Finland.

När det gäller att förbättra brottsoffers ställning ligger fokus på att bättre än för närvarande beakta offrets behov i rättsprocessen och i stödåtgärderna.