Förverkligandet av rättssäkerheten

Justitieministeriet bereder bestämmelser som ska garantera rättvis rättegång och god förvaltning. Ministeriet bereder även de lagar som gäller utsökning, konkurs och skuldsanering.

I sista hand svarar de oberoende domstolarna för att rättssäkerheten i praktiken tillgodoses. Övriga rättskipningsmyndigheter är åklagarna och utsökningsmyndigheterna. Även rättshjälpen har en central betydelse för att rättssäkerheten förverkligas.

Justitieministeriet svarar för sin del för upprätthållandet och utvecklandet av domstolarnas och de övriga straffrättsliga myndigheternas verksamhet.
Ministeriet stöder de centrala ämbetsverken inom sitt förvaltningsområde i deras uppgifter.
Ministeriet ska säkerställa att domstolarna och rättshjälpen genom sin serviceförmåga, kostnaderna som orsakas för parterna och handläggningstiderna faktiskt tillgodoser rättskyddet i enlighet med både Finlands lagstiftning och internationella avtal som är bindande för Finland.

När det gäller att förbättra brottsoffers ställning ligger fokus på att bättre än för närvarande beakta offrets behov i rättsprocessen och i stödåtgärderna.