Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta (COM(2022) 245 final)

U 73/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sampo Brander, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150349
Asia
Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin omaisuuden jäljittämisestä ja tunnistamisesta, jäädyttämisestä, menetetyksi tuomitsemisesta ja hallinnoinnista rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä unionin rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamisesta. Direktiivillä korvattaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (ns. konfiskaatiodirektiivi) ja neuvoston päätös 2007/845/YOS varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (ns. rikoshyötypäätös).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksella on komission arvion mukaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioille. Komission mukaan kustannusarvio jäsenvaltioiden hallinnoille on yhteensä noin 30–40 miljoonaa euroa, joista noin puolet olisi kertaluonteisia kustannuksia ja puolet jatkuvia kulueriä. Kustannuksia aiheutuisi ainakin varallisuuden takaisinhankinnasta vastaavien toimistojen uusista tehtävistä ja suorasta pääsystä erilaisiin tietojärjestelmiin, velvollisuudesta perustaa varallisuudenhoitotoimistoja ja keskusrekisterejä jäädytetystä ja menetetyksi tuomitusta omaisuudesta sekä tilastointivelvoitteista. Vaikutukset kohdistuisivat Suomessa oikeusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloille sekä mahdollisesti muidenkin ministeriöiden hallinnonaloille ainakin tiedonsaantia ja rekistereitä koskevien velvollisuuksien osalta. Komissio on toisaalta arvioinut, että kustannukset jäsenvaltioille jäisivät pienemmiksi kuin varallisuuden takaisinhankinnan tehostumisesta saatavat tulot. Neuvottelujen edetessä on pyrittävä tarkentamaan ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia ja selvitettävä mahdollisuuksia saada niihin EU-rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen