Brottsoffer

Justitieministeriet svarar för beredningen av lagar som gäller brottsoffers rättsliga ställning och den allmänna utvecklingen av ställningen för brottsoffer inom sitt ansvarsområde. 

Utvecklingen av brottsoffrets ställning baserar sig på nationella mål samt internationella rekommendationer och förpliktelser. De centrala förpliktelserna är

  • Europeiska unionens direktiv (2012/29/EU) om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (det s.k. offerdirektivet)
  • direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpning av människohandel och om skydd av dess offer
  • direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn
  • direktivet om bekämpning av terrorism (EU) 2017/541
  • Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (den s.k. Istanbulkonventionen).  

EU:s strategi för brottsoffers rättigheter innehåller utvecklingsåtgärder för 2020–2025.      

Justitieministeriet finansierar Brottsofferjourens och Nollinjens verksamhet. De är stödtjänster för brottsoffer. Den statliga finansieringen av stödtjänster stärks av den brottsofferavgift som tas ut av gärningsmännen. Ministeriet har ålagt Brottsofferjouren en skyldighet att 2018–2027 producera och tillhandahålla de allmänna stödtjänster för brottsoffer som avses i brottsofferdirektivet. Tjänsterna är avsedda för alla brottsoffer och deras närstående. Nollinjen är en hjälptelefon som är öppen dygnet runt för alla som blivit utsatta för våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Istanbulkonventionen förutsätter att det finns en telefontjänst för våldsoffer. 

Beaktandet av brottsoffers behov i rättsprocessen och stödåtgärderna främjar utöver tillgodoseendet av offrets rättssäkerhet också realiseringen av straffansvaret. Centrala myndigheter inom ministeriets förvaltningsområde är rättshjälpsbyråerna, Åklagarväsendet, domstolarna och Domstolsverket. Statskontoret ansvarar för brottsskadeersättningar.

Justitieministeriet deltar i det europeiska nätverket för rättigheter för brottsoffer och är en av organisationens grundande medlemmar. Nätverkets mål är att förbättra tillgodoseendet av brottsoffrens rättigheter i EU genom att främja samarbete, informationsutbyte och god praxis mellan medlemsstaterna. Justitieministeriet är dessutom nationell kontaktpunkt för EU-nätverket som hjälper offer för terrorism och för Europarådets nätverk, som har till uppgift att förmedla information om nationella bestämmelser om rättigheter för offer för terrorism.

Vid justitieministeriet hör beredningen av reformer för att förbättra offrens ställning till avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt. Även projekt vid andra avdelningar kan ha beröringspunkter med offrens rättigheter.

Informationskällor

Information och anvisningar på webbplatsen Oikeus.fi
Information om rättigheter för brottsoffer och hur du ska gå till väga om du eller ditt barn har utsatts för ett brott.

Den europeiska e-juridikportalen
Europeiska kommissionen finansierar en webbtjänst med information om rättssystemet, rättsskyddet och offrets rättigheter i olika EU-länder.

Europeiska nätverket för rättigheter för brottsoffer (European Network on Victims’ Rights)

Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet
Forskningsbaserad information om brottsoffer.

Tilläggsuppgifter

Brottsofferjouren

Nollinjen

Statskontoret – Information om ersättningar för brottsskador och anvisningar för ansökan om ersättning

Rättsportalen.fi – Information om tjänster och anvisningar för ärendehantering (rättshjälp, Åklagarmyndigheten, domstolsväsendet, utsökning) 

Ytterligare information

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess brottsoffer  statsbidrag  Telefon:0295150570   E-postadress: