Brottsoffer

Justitieministeriet svarar för beredningen av lagar som gäller brottsoffers rättsliga ställning och den allmänna utvecklingen av ställningen för brottsoffer inom sitt verksamhetsområde. Ministeriet står också för den utbildning som erbjuds till domstolarnas och rättshjälpsbyråernas personal samt för deras övriga verksamhetsförutsättningar. Dessutom svarar ministeriet för ordnandet av allmänna stödtjänster för brottsoffer. Justitieministeriet deltar i finansieringen av stödtjänster för brottsoffer genom att bevilja statsunderstöd. Ersättningsverksamheten enligt brottsskadelagen utvecklas i samarbete med Statskontoret.

Utvecklingen av brottsoffers ställning har under 2000-talet fått en allt större betydelse inom kriminalpolitiken. Utvecklingsarbetet bygger på de nationella målen som ställts för denna verksamhet samt på internationella förpliktelser och rekommendationer. EU antog den 25 oktober 2012 direktivet om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av brottsoffer (2012/29/EU). Lagändringarna för att genomföra direktivet trädde i kraft den 1 mars 2016.

Frågor som gäller brottsoffers ställning behandlas även vid inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt inom deras förvaltningsområden. I synnerhet polisverksamheten samt social- och hälsovårdstjänsterna är en viktig del av denna verksamhet.

I Finland produceras stödtjänsterna för brottsoffer främst inom den tredje sektorn. Brottsofferjouren erbjuder stöd till alla brottsoffer. Därtill finns det flera olika organisationer som erbjuder stöd till särskilda offergrupper. Statsfinansieringen av stödtjänsterna har stärkats genom att införa en brottsofferavgift som tas ut av gärningsmännen, och intäkterna av denna avgift ska riktas till stödtjänsterna i form av statsunderstöd. Lagstiftningen som gäller brottsofferavgiften trädde i kraft i december 2016.

Ytterligare information

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess brottsoffer  statsbidrag  0295150570  

Informationskällor

Europeiska e-juridikportalen

E-tjänsten som kommissionen upprätthåller syftar till att göra information om rättssystemet lättillgänglig och underlätta tillgång till rättslig prövning inom EU. Portalen innehåller information som gäller brottsoffer i stor omfattning, även på svenska.

EU-byrån för grundläggande rättighetger (FRA)
E-tjänsten som komissionen upprätthåller syftar till att göra information om rättssystemet lättillgänglig och underlätta tillgång till rättslig prövning inom EU. Portalen innehåller information som gäller brottsoffer i stor omfattning, även på svenska

Institutet för kriminologi och rättspolitik
Producerar forskningsdata som gäller brottsoffer.

Oikeus.fi/broschyrer
På webbplatsen finns följande broschyrer som riktar sig till brottsoffer: Information om brottsoffers rättigheter, Om du blir utsatt för ett brott, Barn som brottsoffer.