Brottsoffer

Justitieministeriet svarar för beredningen av lagar som gäller brottsoffers rättsliga ställning och den allmänna utvecklingen av ställningen för brottsoffer inom sitt ansvarsområde. Brottsoffrets ställning förbättras bland annat genom att man finansierar stödtjänster, underlättar tillgången till information och utvecklar god praxis i straffrättsliga förfaranden med beaktande av brottsoffrens behov.

Utvecklingen av brottsoffrets ställning baserar sig på nationella mål samt internationella rekommendationer och skyldigheter. De viktigaste skyldigheterna finns i direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (det så kallade brottsofferdirektivet). Lagändringarna för att genomföra direktivet trädde i kraft 2016. Samma år stärktes den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer då man införde en brottsofferavgift som tas ut av gärningsmännen.

Justitieministeriet finansierar den verksamhet som drivs av Brottsofferjouren och Nollinjen. Ministeriet har ålagt Brottsofferjouren en skyldighet att 2018–2027 producera och tillhandahålla de allmänna stödtjänster för brottsoffer som avses i brottsofferdirektivet. Tjänsterna är avsedda för alla brottsoffer och deras närstående.

Nollinjen är en hjälptelefon som är öppen dygnet runt för alla som blivit utsatta för våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppfyllandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen) förutsätter att det finns en nationell telefontjänst.

Justitieministeriet deltar i det europeiska nätverket för rättigheter för brottsoffer (Victim Support Europe) och är en av organisationens grundande medlemmar. Nätverkets mål är att förbättra tillgodoseendet av brottsoffrens rättigheter i EU genom att främja samarbete, informationsutbyte och god praxis mellan medlemsstaterna.

Vid justitieministeriet hör beredningen av reformer för att förbättra brottsoffers ställning till avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt. Centrala myndigheter inom ministeriets förvaltningsområde i detta avseende är rättshjälpsbyråerna, åklagarväsendet, domstolarna och Domstolsverket som inledde sin verksamhet 2020. Dessutom har justitieministeriet ett samarbetsavtal med Statskontoret om ersättningar för brottsskador.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår flera insatser som syftar till att förbättra brottsoffrens ställning. För att genomföra dem har man vid justitieministeriet inlett ett antal utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekt

Ytterligare information

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess brottsoffer  statsbidrag  0295150570  

Informationskällor

Information och anvisningar på webbplatsen Oikeus.fi
Information om rättigheter för brottsoffer och hur du ska gå till väga om du eller ditt barn har utsatts för ett brott.

Den europeiska e-juridikportalen
Europeiska kommissionen finansierar en webbtjänst med information om rättssystemet, rättsskyddet och offrets rättigheter i olika EU-länder.

Europeiska nätverket för rättigheter för brottsoffer (European Network on Victims’ Rights)

Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet
Forskningsbaserad information om brottsoffer.