Kielellisten oikeuksien edistäminen

Oikeusministeriö edistää kielellisiä oikeuksia

Kieli-ilmapiiri

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Oikeusministeriö toteuttaa marras-joulukuussa 2020 kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävän kampanjan. 

Lisätietoja kieli-ilmapiirihankkeesta

Kielellisten oikeuksien seuranta

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista.

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille. Oikeusministeriössä valmistellaan hallituksen kertomus, jossa käsitellään muun muassa kielellisiä oikeuksia koskevia edistysaskeleita ja epäkohtia.

Kielikertomus 2017

Kielikertomuksen yleisesittely (ppt-esitys) 

Koonti lausunnoista; kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa.

Perustuslakivaliokunnan mietintö Hallituksen kielikertomuksesta 2017

Hallituksen aikaisemmat kielikertomukset

Kertomus 2013

Kertomus 2009

Kertomus 2006

Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit -videolinkki

(YouTube)

Kielibarometri

Kielibarometri 2020 valmistuu vuoden lopussa. Alustavia tuloksia esiteltiin Kuntamarkkinoilla 9. syyskuuta 2020.

Tiedote 9.9.2020
Oikeusministeri Henriksson: Ruotsinkielisten palveluiden saatavuus edelleen ongelma

Kielibarometri – Språkbarometern 2016  -kyselyssä selvitettiin suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen toimimista sekä kieli-ilmapiiriä kaksikielisissä kunnissa vähemmistöön kuuluvan kieliryhmän näkökulmasta.

Yhteenveto Kielibarometri 2016 tuloksista

Kielibarometri 2004-2016-tutkimusraportti

Yhteenveto Kielibarometri-Språkbarometern 2012

Julkaisu; Språkbarometern 2012 (ruotsiksi)

Saamebarometri

Oikeusministeriö teetti ensimmäistä kertaa selvityksen saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella. Selvityksessä kartoitettiin miten saamen kielilaki toteutuu kuntalaisten näkökulmasta saamelaisten kotiseutualueella.

Saamebarometri 2016

Muut selvitykset ja raportit liittyen kielellisten oikeuksien seurantaan

Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä (Kielilakikomitea 2000)

Yhteenveto Otakantaa.fi-kyselystä

Yhteenveto (ml. kyselylomake) Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: "Kuinka käytät kansalliskieliäsi?"

Muualla oikeusministerio.fissä

Kieliasiain neuvottelukunta

Muualla verkossa

Oikeuskanslerinvirasto

Eduskunnan oikeusasiamies