Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon

Oikeusministeriö
27.6.2016 11.26
Tiedote
Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämiä muutoksia lainsäädäntöön. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri siirrettäisiin saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia vireillä olevista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä, jotta velkojat voivat valvoa etujaan myös rajat ylittävissä tilanteissa.
Verkossa näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisterin tietosisältöä laajennettaisiin. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaistaisi internetissä.

Jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalin avulla vuonna 2019. Portaali toimii julkisena yhteyspisteenä, jonka kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteristä pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Työryhmä ehdottaa, että yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat saatavilla internetissä vain silloin, kun järjestellään elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja olisi pyydettävä nykyiseen tapaan Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaisi tiedot maksutta.

Saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa helpotettaisiin. Velkojat voisivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielellä.

Maksukyvyttömyysrekisterien tietojen julkaiseminen internetissä alkaisi 26.6.2018, jolloin asetuksen rekistereitä koskevia säännöksiä ryhdytään soveltamaan EU:ssa. Uudistuksella edistettäisiin julkisten palvelujen digitalisointia, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

EU:n nykyistä maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään 26.6.2017 alkaen soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Jos velkajärjestelypäätös tehdään 26.6.2017 jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä parantaa velallisen mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Ei enää kuulutuksia virallisessa lehdessä

Työryhmä ehdottaa, että kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovuttaisiin, koska rekisterin tiedot olisivat saatavilla verkossa. Virallisessa lehdessä kuuluttaminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset liitettäisiin kuuluttamisen sijasta siihen hetkeen, jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä rekisteriin.

Työryhmän tehtävänä on myös arvioida nykyisen konkurssilain toimivuutta ja mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä. Tältä osin työn on määrä valmistua 31.3.2017.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun