Hoppa till innehåll
Media

Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2016 11.26
Pressmeddelande
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i den nationella lagstiftningen till följd av EU:s nya insolvensförordning. Konkurs- och företagssaneringsregistret ska enligt förslaget bli kostnadsfritt tillgängligt på webben. Syftet är att göra det lättare för borgenärer att få information om pågående konkurs- och företagssaneringsförfaranden så att de kan bevaka sina intressen även i gränsöverskridande fall.
På webben ska publiceras de uppgifter som införts i registret, såsom när förfarandet har inletts, vilken domstol som handlägger ärendet och gäldenärens namn och adress. Registrets informationsinnehåll ska utvidgas. Gäldenärens personbeteckning kommer dock inte att ges ut på webben.

Avsikten är att medlemsstaternas nationella insolvensregister kopplas samman via den europeiska e-juridikportalen.år 2019. Portalen ska fungera som en allmän åtkomstpunkt via vilken t.ex. en utländsk borgenär kan söka uppgifter.

I Finland är uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret redan i dagens läge offentliga, men de finns inte tillgängliga på webben. Var och en har rätt att få upplysningar ur registret av Rättsregistercentralen. Ett registerutdrag kostar 22 euro.

Arbetsgruppen föreslår att uppgifter som gäller skuldsanering för en privatperson ska vara tillgängliga på webben endast när skuldsaneringen gäller en skuld som hänför sig till gäldenärens näringsverksamhet som enskild näringsidkare eller yrkesutövare. I övrigt ska uppgifter ur skuldsaneringsregistret på samma sätt som i nuläget begäras av Rättsregistercentralen, som ska lämna ut dem gratis.

Förfarandet för att anmäla fordringar i gränsöverskridande fall ska underlättas. Borgenärer ska kunna anmäla sina fordringar i en konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner förutom på finska och svenska också på engelska.

Uppgifterna i insolvensregistret ska bli tillgängliga på webben fr.o.m. den 26 juni 2018, då förordningens bestämmelser om registeruppgifter börjar tillämpas inom EU. Reformen bidrar till digitaliseringen av offentliga tjänster, som är ett av regeringens spetsprojekt.

EU:s gällande insolvensförordning tillämpas på konkurs och företagssanering. Den nya förordningen ska fr.o.m. den 26 juni 2017 tillämpas också på skuldsanering för privatpersoner. Skuldsaneringsbeslut som fattas efter den 26 juni 2017 erkänns även i de övriga medlemsstaterna, vilket gör det lättare för gäldenärer att röra sig fritt över gränser till exempel på grund av arbete.

Konkurs- och företagssaneringsärenden ska inte längre kungöras i officiella tidningen

Arbetsgruppen föreslår att konkurs- och företagssaneringsärenden inte längre som regel ska kungöras i officiella tidningen, eftersom registeruppgifterna kommer att finnas tillängliga på webben. Kungörelse ska dock också i framtiden vara möjlig i undantagsfall, t.ex. om boförvaltaren anser att det är nödvändigt på grund av det stora antalet okända borgenärer.

Rättsverkningarna av att en konkurs börjar ska i stället för tidpunkten för kungörelsen kopplas samman med den tidpunkt då det införs i registret att konkursen har börjat.

Arbetsgruppen ska också bedöma hur väl den gällande konkurslagen fungerar och möjligheterna att förenkla konkursförfarandet. Till denna del ska arbetet vara klart senast den 31 mars 2017.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen