Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson parlamentaarisen työryhmän mietinnön luovutuksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2014 8.53
Puhe -

Hyvät työryhmän jäsenet,

Työryhmän työn taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on ollut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset. Työryhmä on tehnyt perusteellisen selvitystyön ja päätynyt yksimieliseen ehdotukseen. Tämä on mielestäni erittäin hyvä, ja haluan esittää tästä erityiset kiitokset työryhmän puheenjohtajalle ja kaikille jäsenille. Yksimielisen ehdotuksen pohjalta on helppoa jatkaa asiassa eteenpäin.

Työryhmä ehdottaa kunnallisvaalien siirtoa lokakuusta huhtikuulle, samaan vaalipäivään eduskuntavaalien kanssa. Vaaleja ei kuitenkaan järjestettäisi samanaikaisesti, vaan ne vuorottelisivat kahden vuoden välein. Työryhmän ehdotus vastaa Suomessa noudatettua vaalien erillisyyden periaatetta, jonka mukaan valtiolliset vaalit ja kunnallisvaalit järjestetään eriaikaisesti.

Bästa arbetsgruppsmedlemmar,

Arbetsgruppens arbete grundar sig på den s.k. partisekreterarkommitténs förslag från oktober 2013. Den parlamentariska arbetsgruppen fick i uppdrag att utreda genomförandet av dessa förslag och bereda eventuella lagförslag. Arbetsgruppen har gjort ett grundligt arbete och kommit fram till ett enhälligt förslag. Jag ser detta som ett ytterst bra resultat, och därmed vill jag framföra ett särskilt tack till arbetsgruppens ordförande och alla dess medlemmar. Ett enhälligt förslag är en bra utgångspunkt som gör det lättare att fortsätta med beredningen. Arbetsgruppen föreslår att kommunalvalet flyttas från oktober till april så att valdagen är samma som vid riksdagsvalet. Valen ska dock inte ordnas samtidigt, utan turvis med två års mellanrum. Arbetsgruppens förslag följer Finlands rådande princip om skilda val, enligt vilken statliga val och kommunalval ska ordnas vid skilda tidpunkter.

Emme ole seuranneet Ruotsin mallia samanaikaisista vaaleista. Myös Norjan ja Tanskan malli poikkeaa meistä. Norjassa ja Tanskassahan alueelliset ja kunnalliset vaalit järjestetään samanaikaisesti, mutta meillä ei ole suorilla vaaleilla valittavaa edustusta alueellisella tasolla, Ahvenanmaan itsehallinnollista maakuntaa lukuun ottamatta.

Lokakuu kunnallisvaalien ajankohtana palautuu sinänsä useiden vuosikymmenten taakse. Vuoden 1917 kunnallisen vaalilain mukaan kunnallisvaalit järjestettiin joulukuussa, mutta joulukuun huonojen säiden vuoksi vaalit siirrettiin lokakuulle vuonna 1950. Tuohon aikaan, jolloin valtaosa väestöstä vielä asui maaseudulla, vaalien ajankohdan sääolosuhteilla saattoikin olla suuri vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Nykyisin katsotaan erilaisten vaalitutkimusten tulosten perusteella, ettei sääoloilla ole ratkaisevaa merkitystä.

Äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi on julkisen vallan kuitenkin syytä tehdä kaikki mitä tehtävissä on. Suomen kunnallisvaaleissa äänestysaktiivisuus on selvästi muita pohjoismaita alemmalla tasolla. Vaalien siirto keväälle voi parantaa kampanjointimahdollisuuksia ulkona ja vaalien näkyvyyttä kaupunkikuvassa. Tämä voi osaltaan aktivoida äänestäjiä.

Kunnallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsee käytännössä sitä, että uusi valtuusto aloittaa toimintansa jo kesäkuussa ja pääsee siten päättämään jo seuraavan vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Tämä on mielestäni hyvä muutos. Näin vaalien tulos heijastuu aikaisempaa välittömämmin kunnan toimintaan, ja uuden valtuuston vaikutusmahdollisuudet heti toimikautensa alussa paranevat. Nykyisinhän vanha valtuusto päättää uuden valtuuston ensimmäisen vuoden ta-lousarviosta ja kunnallisverosta.

Arbetsgruppen har också utrett frågor som gäller förrättandet av rådgivande kommunala folkomröstningar och föreslår att det tillåts att sådana ordnas i samband med kommunalval. Införandet av internetröstning som för närvarande bereds vid justitieministeriet kan avsevärt ändra förrättandet av kommunala folkomröstningar. Liksom arbetsgruppen konstaterar är det motiverat att koppla ihop beredningen av dessa ärenden.

(Työryhmä on selvittänyt myös neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten toimittamista ja ehdottaa, että niiden järjestäminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Parhaillaan oikeusministeriössä valmisteltavana oleva nettiäänestyksen käyttöönotto voi muuttaa merkittävästikin kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä. Kuten työryhmä toteaa, näiden asioiden valmistelu on perusteltua liittää yhteen.)

Hyvät työryhmän jäsenet,

Työryhmän ehdotukset ovat heti tuoreeltaan käsiteltävinä hallinnon kehittämisen ministeriryhmässä, joka kokoontuu tänään. Tarkoituksena on, että seuraavassa vaiheessa mietintö lähetetään lausuntokierrokselle, ja tämän jälkeen viimeistellään hallituksen esitys vaalilain muuttamisesta, joka annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella.

Esityksellä on kytkentöjä toiseen eduskunnalle syksyllä annettavaan esitykseen, joka koskee kuntalakiuudistusta. Jatkovalmistelussa onkin tärkeää, että esitysten valmistelussa pidetään huoli niiden yhteensovittamisesta.

Kiitos! Tack!

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun