Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Tuija Brax turvallisuusselvityksistä annetun lain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 28.2.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2011 11.15
Puhe -

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet,

Laki turvallisuusselvityksistä säädettiin vajaat kymmenen vuotta sitten. Se merkitsi tuolloin avoimuuden lisäämistä henkilön rikostaustojen selvittämistä koskevassa menettelyssä sekä selvityksen kohteen oikeuksien paranemista.

Turvallisuutta koskevat toimet ovat lisääntyneet voimakkaasti kuluneen vuosikymmenen aikana sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Niin valtiot kuin yritykset ja viranomaiset ovat kytkeytyneet eri tavoin toisiinsa ja työskentelyyn yhdessä. Tässä yhteistyössä välittyy myös salassa pidettäviä tietoja. Tietoisuus turvallisuudesta ja sen eri osatekijöistä on muutoinkin kasvanut, mikä on johtanut erilaisiin ohjelmiin, säädöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Turvallisuusselvityksistä annetun lain uudistaminen on tarpeen useammastakin eri syistä. Osa niistä on hallinnollisteknisiä, kuten nykyisen suppean turvallisuusmenettelyn soveltamisalan kapeus ja asioiden hajaantumisesta johtuvat epäkohdat. Osa uudistustarpeista johtuu turvallisuusajattelun muutoksista. Tietoisuus yhteiskunnan haavoittuvuudesta on kasvanut - esimerkiksi tarve turvata yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen toiminnot tiedostetaan aiempaa laajemmin. Tähän liittyy huomio siitä, että monet näistä toiminnoista ovat nykyisin yksityissektorin hoidossa.

Taustaselvityksiin liittyy aina erilaisten etujen punninta: kuinka pitkälle meneviä selvityksiä ihmisten elämästä sallitaan ja minkälaisten etujen suojaamiseksi. Tässä harkinnassa on otettava huomion perusoikeussäännöstö ja sitä konkretisoiva perustuslakivaliokunnan käytäntö. Selvitysmenettelyn avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen on tärkeätä.

Eri maissa on käytössä erilaisia henkilöiden ja yritysten taustojen selvittämisen malleja. Ehdotuksilla on tarkoitus lähentää sääntelyämme muissa maissa noudatettuihin käytäntöihin. Toisaalta taustaselvityksiä koskevassa lainvalmistelussa hyvä ottaa huomioon oma sääntelyjärjestelmämme ja suomalaiset olosuhteet, kuten työryhmä on ehdotuksia laatiessaan tehnyt. Laajennettuja henkilöturvallisuusselvityksiä tehtäisiin edelleenkin koko työikäisen väestön määrä huomioon otettuna suhteellisen harvoin, ja tuolloinkin menettely perustuisi asianomaisen suostumukseen.

Työryhmän ehdottamat säädökset ovat tarpeen varmistettaessa Suomen ja suomalaisten yritysten luotettavuutta yhteistyö- ja sopimuskumppanina. Tietoturvallisuus on myös kilpailutekijä. Ehdotetut muutokset liittyvät kiinteästi kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseen sekä tietoturvallisuuden kehittämiseen niin hallinnossa kuin yrityksissäkin.

Turvallisuustarpeita esiintyy julkishallinnon ja yritystoiminnan lisäksi myös terveydenhuollossa ja hoitotehtävissä. Työryhmän keväällä laatimat ehdotukset ovat sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana. Turvallisuusselvitykset on edelleenkin syytä pitää vertailukelpoisina muiden maiden käytäntöihin ensisijassa yleisiä etuja suojaavina menettelyinä. Vastaisuudessa oikeushallinnon tuottamat rikostaustaotteet voivat olla asianmukainen ja kustannuksiltaan kohtuullinen selvityskeino muiden etujen suojaamisessa. Rikostaustaotteiden avulla voidaan turvata vanhusten ja muiden toisista riippuvaisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta esim. palkattaessa hoitajaa kotiin.

Vaikka työryhmän toimeksiannossa on ollut kysymys monitasoisista ja erilaisiin etuihin liittyvistä kysymyksistä, työryhmä on kokonaisuutena arvioiden päässyt varsin yksituumaisiin ehdotuksiin. Ehdotukset voivat toki jossain määrin jakaa mielipiteitä, mutta ne tarjoavat kuitenkin pohjan jatkovalmistelulle sekä keskustelulle.

Oikeusministeriö asettaa työryhmän ehdottaman erillisen valmisteluelimen selvittämään yksityiskohtaisemmin taloudellisia vaikutuksia sekä suunnittelemaan täytäntöönpanoa.
Työryhmän mietintö lähetetään välittömästi lausuntokierrokselle. Lausunnoista saadun palautteen pohjalta oikeusministeriössä valmistellaan asiasta hallituksen esitys.

Kiitän työryhmää sen suorittamasta työstä.

Sivun alkuun