Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017

Oikeusministeriö
15.9.2016 13.30
Tiedote -

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja 916 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Vähennys johtuu ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen mukaisista kustannussäästöistä (-18 miljoonaa euroa).

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille 2013 – 2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta.

Elokuussa 2016 valmistuneessa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ohjelmassa oikeudenhoidon kehittämiseksi kerrotaan, millä tavoin uudistamisohjelmaa toimeenpannaan tällä hallituskaudella. Mukaan on otettu myös uusia toimenpiteitä, joilla huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon sektoreiden keskittyminen ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään seuraamusjärjestelmää sekä vaikutetaan oikeudelliseen yhteistyöhön EU:ssa.

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää muodostamalla 20 suurempaa yksikköä nykyisten 27:n sijaan. Tavoitteena on luoda edellytykset lainkäytön laadun parantamiselle ja hyödyntää tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin sekä parantaa tuomioistuinten toiminnan tehokkuutta. Pidentyvien etäisyyksien haittoja vähennetään lisäämällä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019.

Riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat on tarkoitus keskittää seitsemään käräjäoikeuteen.

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä viisi laajaa digitalisaatiohanketta, joilla tehostetaan tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen, ulosottolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa. Tietojärjestelmien kehittämiseen esitetään 17 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Lisäksi esitetään 3 miljoonaa euroa yleisten tuomioistuinten istuntosalien varustamiseen aineistojen sähköisen käsittelyn edellyttämällä laitteistolla.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja perheenyhdistämistä koskeviin asioihin hallintotuomioistuimissa ja oikeusavussa ehdotetaan 19 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että turvapaikka-asioiden keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa on alle 6 kuukautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyaikatavoite valitusluvan saavien ulkomaalaisasioiden osalta on enintään 10 kuukautta.

Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan. Myönnetään helpotuksia ulosottoon työllistymisen kannustamiseksi ja pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden aseman helpottamiseksi. Muutosten valmistelu käynnistetään syksyn 2016 kuluessa.

Oikeudellista neuvontaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja oikeusavun sekä edunvalvonnan etäpalvelua laajennetaan.

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit. Lisäksi valmistellaan vuoden 2018 presidentinvaalia ja sen yhteydessä toimitettaviksi tarkoitettuja maakuntavaaleja. 

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin edellyttämällä tavalla. Tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta lisätään rikoksentekijöiltä perittävällä 40-80 euron maksulla. Rahaa osoitetaan mm. Rikosuhripäivystykselle sekä lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelintoimintaan.

Valtiolle rikoshyötynä menetetyksi tuomittuja varoja vastaaviin korvauksiin esitetään 8 miljoonan euron määrärahaa. Tämän verran arvioidaan valtion korvattavaksi tulevan vuonna 2017 ns. WinCapita -jutun asianomistajien vaatimia vahingonkorvauksia.

Ulosottotoimen rakenneuudistuksessa tavoitteena on tietojärjestelmien, työnkulkujen ja organisaation kehittäminen. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2018. 

Syyttäjälaitoksen organisointia yhdeksi virastoksi valmistellaan siten, että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden 2018 alusta.

Vankilahankkeita käynnistetään

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä vankilaverkostossa. Toimintakyvyn turvaamiseksi Rikosseuraamuslaitokselle esitetään 3,7 miljoonan euron lisäystä määrärahoihin.

Vankilahankkeista käynnistetään vuoden 2017 aikana Hämeenlinnan naisvankilan uudisrakennus, Keravan vankilan muutostyöt sekä Jyväskylän uudisrakennus, johon sijoitetaan avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Lisätietoja: talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290,

ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),

ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät),

sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitys valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseksi http://budjetti.vm.fi/

Ministeri Lindströmin ohjelma oikeudenhoidon kehittämiseksi

http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/omhallitusohjelmantoteuttajana.html

Sivun alkuun