Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2017

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2016 13.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ett anslag på 916 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2017. Anslagsnivån har sjunkit med 16 miljoner jämfört med det innevarande året, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna. Detta beror framför allt på de inbesparingar som föranleds av konkurrenskraftsavtalet (-18 miljoner euro).

Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utifrån de riktlinjer som stakats ut på basis av reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindströms program för utveckling av rättsvården blev klar i augusti, och i den fastställs på vilket sätt reformprogrammet kommer att genomföras under denna regeringsperiod.  I programmet ingår även nya åtgärder för att trygga medborgarnas rättssäkerhet, förbättra rättsvårdssektorernas möjligheter att koncentrera på sina kärdnuppgifter, minska brottsigheten och utveckla påföljdssystemet samt påverka det rättsliga samarbetet inom EU.

Antalet tingsrätter kommer att minskas från nuvarande 27 till 20 större administrativa enheter. Målet är att förbättra kvaliteten på rättskipningen, att på ett mångsidigare sätt än hittills utnyttja domarnas kompetens och att effektivisera domstolarnas verksamhet. Olägenheterna till följd av de längre avstånden minskas genom att man inför allt fler elektroniska tjänster och arbetsmetoder som är oberoende av ort. Reformen är avsedd att träda i kraft under 2019.

Ostridiga fordringsmål och vissa andra civilrättsliga mål kommer att koncentreras till sju tingsrätter.

Inom justitieministeriets förvaltningsområde pågår fem stora digitaliseringsprojekt som syftar till att effektivisera domstolarnas, åklagarväsendets, utsökningsväsendets och Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Det föreslås att ett anslag på 17 miljoner euro anvisas för IKT-projekten 2017. Dessutom föreslås ett anslag på 3 miljoner euro för den utrustning som behövs för elektronisk hantering av material i de allmänna domstolarnas rättssalar.

För utgifter som hänför sig till asylsökandes rättsskydd och familjeåterförening i förvaltningsdomstolarna och inom rättshjälpen föreslås 19 miljoner euro. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden i asylärenden i förvaltningsdomstolarna ska vara mindre än sex månader. Vid högsta förvaltningsdomstolen är målet för den genomsnittliga behandlingstiden i utlänningsärenden som beviljas besvärstillstånd högst tio månader.

Utmätningsrelaterade flitfällor för sysselsättning undanröjs. Det beviljas lättnader i utmätningen för att uppmuntra till sysselsättning och för att underlätta situationen för överskuldsatta personer med små inkomster. Beredningen av ändringar inleds under hösten 2016.

Den rättsliga rådgivningen utvecklas i en mer kundorienterad riktning samtidigt som möjligheterna att erbjuda rättshjälp och intressebevakning i form av distansservice utökas.

År 2017 förrättas kommunalval. Dessutom pågår förberedelserna inför presidentvalet 2018 och landskapsvalet som avses förrättas i samband med det. 

Stödtjänster för brottsoffer ska ordnas på det sätt som förutsätts i offerdirektivet. Den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer stärks genom en avgift på 40–80 euro som tas ut av gärningsmännen. Medel anvisas bl.a. till Brottsofferjouren och telefonjouren för offer för våld i nära relationer.

För ersättningar för medel som fåtts som ekonomisk vinning av brott och som dömts förverkad till staten föreslås ett anslag på 8 miljoner euro. Detta belopp uppskattas motsvara det skadestånd som målsägarna i det s.k. WinCapita-målet yrkar på 2017.

Målet för utsökningsväsendets strukturreform är att utveckla informationssystemen, arbetsgången och organisationen. Avsikten är att projektet ska vara genomfört 2018. 

Organiseringen av åklagarväsendet till ett ämbetsverk bereds så att den nya organisationen kan inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Fängelseprojekt kör igång

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet i det nuvarande fängelsenätet utvecklas. Det föreslås ett tillägg på 3,7 miljoner euro i Brottspåföljdsmyndighetens anslag för att trygga verksamheten.

Till de nya fängelseprojekten 2017 hör en nybyggnad i kvinnofängelset i Tavastehus, en ombyggnad av fängelset Kervo och en nybyggnad i Jyväskylä med lokaler för ett öppet fängelse och byrån för samhällspåföljder.

Ytterligare information: Tapio Laamanen, ekonomidirektör, tfn 02951 50290,

Kari Kiesiläinen, överdirektör, tfn 02951 50138 (frågor som gäller domstolarna),

Arto Kujala, överdirektör, tfn 02951 50408 (frågor som gäller verkställigheten av straff och åklagarna),

e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition med förslag till statsbudget för år 2017 finns på adressen http://budjetti.vm.fi/

Minister Lindströms program för utveckling av rättsvården

http://oikeusministerio.fi/sv/index/grundlaggandebestammelser/genomforandetavregeringsprogrammet.html

Tillbaka till toppen