Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fler statsunderstöd för brottsförebyggande projekt har beviljats

Justitieministeriet
11.6.2020 9.44
Pressmeddelande

Justitieministeriet har beviljat tre städer statsunderstöd för pilotförsök med verksamhetsmodeller för unga som uppvisar symtom genom att begå brott. Målet är att minska brottsligheten bland utslagna unga. Det årliga anslaget för understöden är ca 1,2 miljoner euro för 2020–2022.

Justitieministeriet fick inom utsatt tid fyra ansökningar om det kommunala statsunderstödet i fråga. Sammanlagt ansöktes understöd till ett belopp av 2 173 579 miljoner euro. I detta inledande skede beviljade ministeriet understöd för pilotförsök med projekt där man utvecklar verksamhetsmodellen för unga enligt följande: Vanda 890 172 euro, Uleåborg 337 907 euro och Rovaniemi 810 500 euro.

I enlighet med regeringsprogrammet ska understöden riktas till att utveckla brottsförebyggande tjänster och till att säkerställa att de personer som behöver tjänsterna hänvisas till dem. Verksamhetsmodellen går ut på att samordna olika myndigheters verksamhet och åtgärder som vidtas av andra aktörer som producerar förebyggande tjänster och att samtidigt beakta de enskilda ungas individuella behov. Målet är att förebygga särskilt återfallsbrottslighet och att stödja unga som begår upprepade eller allvarligare brott att leva ett liv utan brottslighet och berusningsmedel.

Fyra lokala projekt för brottsförebyggande fick understöd

Justitieministeriet har också beviljat sammanlagt 70 000 euro i understöd till fyra lokala projekt för brottsförebyggande. Ministeriet fick inom utsatt tid sammanlagt nio ansökningar om understöd. Understöd beviljades följande aktörer/projekt:

  • Setlementti Tampere ry 13 300 euro. I projektet utvecklas och pilottestas en modell för gruppverksamhet för att förebygga brottslighet som riktar sig mot unga kvinnor med utvecklingsstörning och för att minska deras risk för att bli offer för sexuellt utnyttjande.
  • Finlands Settlementförbund rf 33 200 euro. Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och medborgare för att upptäcka och minska olägenheter av brott förknippade med coronavirusutbrottet samt för att öka känslan av trygghet.
  • Ekonomi och ungdom TAT rf 10 000 euro. Målet med projektet är att genomföra den riksomfattande skolturnén Mun elämä, Mun vastuu (Mitt liv, Mitt ansvar), som riktas sig till fjärdeklassister. Teman är att förebygga snatteri, att ta hand om sina egna saker samt en hållbar vardag, pengar och företagsamhet.
  • Valo-Valmennusyhdistys ry 13 500 euro. I projektet utvecklas samarbetet mellan unga, väktare och butiksinnehavare samt verksamhet som skapar samhörighet för att minska butiksstölder i köpcentret Hansa i Åbo.

Statsunderstöd för rehabilitering av vålds- och sexualförbrytare och bekämpning av sexualbrott samt för förebyggande av våldsam radikalisering delades ut redan i maj.

Mer information: Saija Sambou, specialsakkunnig (verksamhetsmodeller för unga som uppvisar symtom genom att begå brott), tfn 0295 150 352, och

Markus Alanko, specialsakkunnig (lokala brottsförebyggande projekt), tfn 0295 150 400.

E-postadresserna har formen [email protected]

Statsunderstöd för brottsförebyggande projekt

Sivun alkuun