Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa muutosta perustuslain luottamuksellisen viestin suojaa koskevaan säännökseen

Oikeusministeriö
11.10.2016 10.36
Tiedote

Oikeusministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on valmistellut ehdotuksen perustuslain tarkistamiseksi siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Työryhmän työ on osa meneillään olevaa ja hallitusohjelmaan pohjaavaa tiedustelulainsäädännön valmistelua. Sisäministeriön ja puolustusministeriön asettamien työryhmien valmisteltavana on siviili- ja sotilastiedustelua koskeva lainsäädäntö. Perustuslain muuttamisen osalta asia etenee nyt lausuntokierrokselle ja hankkeelle asetetun parlamentaarisen seurantaryhmän valmisteluun.

Uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain mukaan loukkaamaton. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Sanamuodon ja sen nykyisen tulkintakäytännön mukaan lailla ei voida säätää viestin suojan rajoittamisesta muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin varautumiseksi. Tämän mahdollistamiseksi työryhmä ehdottaa perustuslakiin lisättäväksi uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta.

Työryhmän mukaan viestin suojaa voitaisiin rajoittaa myös, jos se olisi välttämätöntä "tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta".

Sotilaallisella toiminnalla säännöksessä tarkoitettaisiin sekä valtiollista että ei-valtiollista toimintaa. Tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta sisältäisi Suomeen kohdistuvien ulkoisten sotilaallisten uhkien kartoittamisen. Kyse olisi esimerkiksi turvallisuusympäristön kehityksen seuraamisesta tilannekuvan muodostamiseksi.

Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla säännöksessä tarkoitettaisiin valtiojärjestystä tai yhteiskunnan perustoimintoja uhkaavaa toimintaa, kuten terrorismiin liittyvää toimintaa tai väkivaltaista radikalisoitumista taikka ulkomaisten tiedustelupalvelujen toimintaa.

Säännöksessä olisi kyse kansallista turvallisuutta uhkaavasta sellaisesta toiminnasta, johon ei vielä ole mahdollista kohdistaa konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä, tai jota ei ole säädetty rangaistavaksi.

Tiedonhankinta kuuluisi kansallisesta turvallisuudesta vastaaville viranomaisille. Tiedustelutietoa hankittaisiin maan ylimmän johdon käyttöön sekä kansallisten turvallisuusviranomaisten toimintaan.

Yleinen tietoliikenteen seuranta ei mahdollista

Säännökseen sisältyvästä välttämättömyysvaatimuksesta johtuu, että luottamuksellisen viestin salaisuuteen puuttumisen tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua. Työryhmä painottaa, että myös nykyiseen tulkintakäytäntöön sisältyvät perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset tulevat edelleen sellaisinaan sovellettaviksi.

Uusi sääntely ei siten mahdollistaisi yleisestä, kaikenkattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä. Tavallisen lain tasoisessa sääntelyssä on säädettävä tiedonhankintatoimivaltuuksien yksilöimisestä sekä noudatettava perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä, ihmisoikeusvelvoitteita ja EU-oikeutta.

Valvonnan oltava tehokasta ja riippumatonta

Perusoikeuksien rajoittamiseen liittyvästä oikeusturvavaatimuksesta seuraa, että tavallisen lain tasoisessa sääntelyssä on huolehdittava riittävistä oikeusturva- ja valvontajärjestelyistä.

Työryhmä huomauttaa, että vaatimukset valvonnan tehokkuudesta ja asianmukaisuudesta korostuvat erityisesti verrattuna nykyisen sääntelyn mahdollistamaan luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamiseen. Myös ihmisoikeusvelvoitteet ja Euroopan unionin oikeus edellyttävät tehokasta ja riippumatonta valvontaa.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Sami Manninen, puh. 02951 50318, ja lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 02951 50280, sähköposti: [email protected]

 
Sivun alkuun