Att uträtta ärenden vid justitieministeriet

Att lämna in handlingar till justitieministeriet

För att inleda ett ärende vid justitieministeriet ska handlingen som gäller ärendet lämnas in till ministeriets registratorskontor per post, e-post eller fax. Ärenden som inte förutsätter officiell underteckning kan inledas per e-post. Handlingar kan även lämnas in personligen eller genom bud till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, Helsingfors), där de officiellt registreras som mottagna. Distributionscentralen är öppen vardagar mellan kl. 8.00 och 16.15. För att uträtta ärenden hos registratorskontoret och arkivet ska registratorskontorets personal kontaktas på förhand för att boka tid.

När ministeriet har tagit emot en handling anses handläggningen av ärendet samtidigt ha inletts. På registratorskontoret registreras alla handlingar i ett diarium och överförs för beredning till den tjänsteman som handhar ärendet. När ärendet har avgjorts skickas till sändaren/sökanden ett dokument om detta (t.ex. ett brev eller ett beslut).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vem som helst i regel rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. Dessutom har var och en med stöd av offentlighetslagen och lagen om personuppgifter rätt att ta del av uppgifter i ministeriets register och handlingar som gäller en själv samt att vid behov be om en korrigering av uppgifterna.

Elektroniska meddelanden

Till exempel utlåtanden eller förfrågningar om information kan skickas per e-post. För att underlätta skötseln av ärendet lönar det sig att tydligt ange vad meddelandet gäller och sändarens kontaktinformation.

Ministeriets officiella e-postadress är: registratorskontoret.jm(at)gov.fi (i adressen ersätts (at) med @-tecknet.)

Ministeriets e-postsystem skickar en automatisk kvittering när meddelandet har mottagits. Tidsgränserna gäller även för handlingar som sänds med e-post. Om ministeriets e-postsystem har varit i olag eller ur funktion anses en handling ha inkommit till ministeriet vid den tidpunkt som den har avsänts. I detta fall måste avsändaren kunna framföra en trovärdig utredning om tidpunkten för sändningen. Vid kontakter per e-post tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Tjänsteansökningar som riktas till justitieministeriet ska skickas via statskontorets Valtiolle.fi-jobbsökningstjänst.

På förhand överenskomna besök

Vid besök som överenskommits på förhand lämnar vi besökarens namn, organisation och kontaktuppgifter till entrétjänstföretaget via systemet för bokning av mötesrum Senaattila. Entrétjänsten styr besökaren vidare till det bokade mötesrummet. Entrétjänsten sparar inte dessa uppgifter i något annat system. Orsaken till behandlingen av personuppgifter är att trygga lokalernas säkerhet och iaktta säkerhetsreglerna.  Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i ministeriets myndighetsutövning (artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, EU 2016/679). Vår entrétjänst ordnas av statsrådets kansli.

E-postadresser

Justitieministeriets e-postadresser är enligt modellen fö[email protected]
I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen fö[email protected]. Dessa adresser anges särskilt i kontaktinformationen för dessa personer.

Om du får ett fel meddelande efter att ha skickat e-post till justitieministeriet, kan du kontakta kommunikationsenheten, viestinta.om(at)gov.fi, för att få reda på den rätta adressen.