Antti Häkkänen: Perustuslain muutos hyväksyttiin eduskunnassa – muutos mahdollistaa tiedustelulainsäädännön hyväksymisen tällä vaalikaudella

Julkaisupäivä 3.10.2018 13.54 Blogit OM

Antti Häkkänen: Perustuslain muutos hyväksyttiin eduskunnassa - muutos mahdollistaa tiedustelulainsäädännön hyväksymisen tällä vaalikaudella

Nykyinen Suomen perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1999. Tuolloin, lähes 20 vuotta sitten, maailma näytti hyvin erilaiselta ja laki kirjoitettiin osittain erilaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen.

Noin 15 vuotta tuon jälkeen, viime kauden puolivälissä, asetettiin ministeriöiden yhteinen valmistelutyö arvioimaan tiedustelulainsäädännön tarvetta. Tämän vaalikauden alussa päätettiin aloittaa työ tiedustelulainsäädännön säätämiseksi. Jo hankkeen alussa tunnistettiin, että tiedustelulainsäädännön säätäminen tulisi todennäköisesti vaatimaan perustuslain muutosta.

Perustuslain muuttaminen edellyttää aina perusteellista harkintaa ja painavaa tarvetta. Perustuslain muuttamisen valmistelu kuuluu oikeusministeriölle. Perustuslain muuttaminen tapahtuu tavallisesti kahden vaalikauden aikana. Kiireellisessä menettelyssä perustuslakia voidaan muuttaa saman vaalikauden aikana, jos 5/6 eduskunnasta pitää muutoksen perusteita riittävän painavina ja välttämättöminä.

Ministeritehtävässä aloitettuani lähdin osaltani arvioimaan tätä perustuslain muutoskysymystä. Perusteellisen harkinnan ja oikeusministeriön valmistelun jälkeen esitin hallitukselle, että hallitus suosittelisi kiireellisen säätämisjärjestyksen käyttämistä. Eduskunta on käynyt tämän vuoden aikana perusteellisen harkinnan ja päätyi tänään hyväksymään perustuslain muutoksen kiireellisessä järjestyksessä. Tulen viemään nyt tämän lain vahvistettavaksi mahdollisimman nopeasti.

Mikä merkitys perustuslain muuttamisella on käytännössä?

Nyt hyväksytyllä muutoksella perustuslain 10 §:ään lisättiin uusi 4 momentti, jonka mukaan ”Lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.”

Tämän perustuslain muutoksen seurauksena tavallisella lailla voidaan vastaisuudessa säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.

Perustuslain muutos antaa siis mahdollisuuden siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön säätämiselle. Eduskunnassa parhaillaan vireillä oleva siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntö sisältäisi merkittäviä uusia tiedustelutoimivaltuuksia, joista muun muassa tietoliikennetiedustelu merkitsisi puuttumista perustuslaissa turvattuun luottamuksellisen viestin suojaan.

Tämän vuoksi perustuslakiin lisättiin uusi hyväksyttävä peruste rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Perusoikeusjärjestelmästä johtuvat perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, kuten ihmisoikeuksien noudattamisvelvollisuus, soveltuvat edelleen sellaisinaan. Säännös ei mahdollista kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta, niin sanotusta massavalvonnasta, säätämistä.

Uusien tiedusteluvaltuuksien vastapainoksi on ehdotettu lisäksi lainsäädäntöä tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan järjestämiseksi. Tiedusteluvaltuuksia käyttäviä viranomaisia tullaan valvomaan kattavasti ja tehokkaasti.

Nyt perustuslain 10 §:n muutoksen hyväksymisen jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunta ryhtyy valmistelemaan lausuntoja siviili- ja sotilastiedusteluesityksistä. Esitysten perustuslainmukaisuuden arviointi tehdään hyväksytyn perustuslain muutoksen valossa.

__________________________________________

Kirjoittaja on oikeusministeri.