Blogit

Liisa Männistö ja Niklas Wilhelmsson: Valtioneuvosto osallistuvaa demokratiaa ja dialogisuutta edistämässä

Julkaisupäivä 14.9.2017 15.00 Blogit OM

Liisa Männistö ja Niklas Wilhelmsson: Valtioneuvosto osallistuvaa demokratiaa ja dialogisuutta edistämässä

14.9.2017


Lainsäädännölliset puitteet osallistuvan demokratian sekä vuorovaikutteisen päätöksenteon edistämiseksi ovat Suomessa pääsääntöisesti kunnossa. Esimerkiksi perustuslaissa ja kuntalaissa julkinen valta velvoitetaan ottamaan ihmiset mukaan heitä itseään koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Mitä muuta valtioneuvosto on tehnyt osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi yhteisessä päätöksenteossa? Millaisin keinoin valtioneuvosto tukee suomalaisen demokratian kehitystä lähivuosien aikana? 

Suomessa on viime vuosina kehitetty muun muassa vaaliosallistumisen edellytyksiä, suoran vaikuttamisen muotoja, hallinnon avoimuutta ja demokratiakasvatusta. Järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia on pyritty parantamaan erilaisin toimenpitein. Kuntalain uudistuksella on pyritty vahvistamaan kuntalaisten osallisuutta ja kunnallista demokratiaa uusissa rakenteissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Maakuntalakia koskevassa lainvalmistelussa on pyritty turvaamaan asukkaiden muut oikeudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon itsehallintoalueen tasolla. Nämä toimenpiteet ovat perustuneet valtioneuvoston vuonna 2014 antaman demokratiapoliittisen selonteon linjauksiin.

Vuosiksi 2017–2019 laaditussa demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa seurataan selonteossa linjattujen toimenpiteiden toteutumista. Ohjelmassa myös asetetaan Suomen demokratiapolitiikan painopisteet, konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tälle hallituskaudelle. Lisäksi toimintaohjelmassa tarkastellaan eri viranomaisten roolia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa.

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman keskeisiä painopistealueita ovat yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja uudet osallistumisen tavat sekä yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri. Toimintaohjelma sisältää lähes 40 hanketta, jotka toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden sekä muiden julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken. 

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan sisältyvän Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut - hankkeen näkökulmasta kiinnostavia ovat erityisesti toimenpiteet, joiden tavoitteena on kehittää avointa hallintoa ja säädösvalmistelun kuulemista ja lisätä vuorovaikutteista valmistelua, sekä hankkeet, joilla pyritään parantamaan yhteiskunnallista keskusteluilmapiiriä.

Avointa hallintoa ja kuulemista tukevat hankkeet edistävät hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja hallinnon avoimuutta. Esimerkiksi oikeusministeriön koordinoima hankeklinikka-toiminta tukee säädösvalmistelijoita lainvalmistelun kuulemiseen liittyvissä kysymyksissä ja eri sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Erityisenä tavoitteena on, että eri väestöryhmien, kuten lasten ja nuorten ääni saadaan entistä paremmin kuuluviin lainvalmistelun eri vaiheissa. 

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri ovat keskeisiä demokratian toimivuuden kannalta. Demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankkeilla pyritään edistämään luottamukseen perustuvaa toimintaympäristöä ja hyvää keskusteluilmapiiriä muun muassa tarjoamalla koulutusta ja taloudellista tukea kuntien nuorisotoimille ja opettajille. Maahanmuuttajien kulttuurista osallisuutta edistetään esimerkiksi kirjastojen järjestämän toiminnan avulla. Kansainväliseen toimintaympäristöön liittyen seurataan demokratiaa koskevaa kehitysyhteistyötä. 

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma antaa tukevan selkänojan oikeusministeriön koordinoimalle Suomi 100 -juhlavuoden yhteistyöhankkeelle, joka pyrkii löytämään uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Hankkeen slogan toimii hyvänä nyrkkisääntönä kaikessa vuorovaikutteisessa valmistelussa ja päätöksenteossa: Puhutaan yhdessä Suomi paremmaksi! Kuuntele. Pohdi. Keskustele.

____________________________________________
Liisa Männistö toimii Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen projektipäällikkönä oikeusministeriössä

Niklas Wilhelmsson toimii neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriössä

Lue lisää:
Demokratiapoliittinen toimintaohjelma 2017–2019
Demokratiapolitiikasta oikeusministeriön verkkosivuilla
Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanke