Blogit

Minna Piispa: Kuntavaalit lähestyvät - kunnilla tärkeä rooli rikosten ehkäisyssä

Julkaisupäivä 31.3.2017 16.43 Blogit OM

Minna Piispa: Kuntavaalit lähestyvät - kunnilla tärkeä rooli rikosten ehkäisyssä

31.3.2017  

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea seminaarien sarjan. Seminaarien tarkoituksena on jakaa tietoa valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytystä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta, Turvallisesti yhdessä. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma laadittiin osana ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelmaa.

Kuntalaiset arvostavat turvallisuutta

Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntalaisten mielikuvissa tulevaisuuden kunnasta korostuu turvallisuus. Kuntavaalien kynnyksellä on tärkeä nostaa esille, miten keskeistä rikosten ehkäisy ja turvallisuus on kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Kunnilla on tärkeä rooli rikosten ehkäisyssä paikallistasolla. Tämä tehtävä säilyy kunnilla, vaikka maakuntauudistus tuo muutoksia kuntien tehtäviin. Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Se on myös taloudellisesti kannattavaa. Turvallisuus on kunnassa jokaisen sektorin asia. Turvallisuutta luodaan niin päiväkotien ja koulujen arjessa kuin kunnan rakentamista ja maankäyttöä suunniteltaessa kiinteistö- ja rakennustoimessa.

Sähköinen hyvinvointikertomus toimii turvallisuuden suunnittelun työvälineenä

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tulevat kunnanvaltuustot päättävät, mihin asioihin kunnan strategiassa keskitytään.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tämän työn tukena toimii sähköinen hyvinvointikertomus. Se on myös väline rikosten ehkäisyn ja turvallisuuden suunnittelulle. Hyvinvointikertomuksen pohjalta voidaan kuvata tarkemmin kunnan toiminnan painopistealueet, kehittämiskohteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit sekä arviointimittarit, joilla toiminnan tuloksia seurataan. Esimerkiksi, miten vähennetään nuorten päihteiden käyttöä tai puututaan lähisuhdeväkivaltaan. Sähköistä hyvinvointikertomusta täydentävät tarvittaessa eri osa-alueiden ohjelmat ja suunnitelmat. Rikosten ehkäisy voidaan liittää osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta ja näin asia saadaan luontevasti osaksi kunnan strategiaan ja toiminnan ja talouden suunnittelua.

Indikaattorit ohjaavat suunnittelua

Sähköisen hyvinvointikertomuksen tueksi on kehitetty indikaattoreita, kuten turvallisuusindikaattorit. Näitä ovat esimerkiksi koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuudet kaikista 17 - 24 -vuotiaista, nuorisotyöttömien 18 - 24 -vuotiaiden osuus kunnan työvoimasta, huostaan otettuina tai kiireellisesti sijoitettuna olleiden määrät, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuudet 16 - 24 -vuotiaista ja alkoholia liikaa käyttävien osuudet sekä tunnusluvut poliisin tietoon tulleista rikoksista 1000 asukasta kohti, kuten henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, omaisuusrikokset, rattijuopumustapaukset ja huumausainerikokset. Tärkeää tietoa nuorten hyvinvoinnista ja rikoskäyttäytymisestä saadaan kouluterveyskyselystä tuotetusta tiedosta, kuten alkoholin humalakäytöstä, laittomien huumeiden kokeilusta, läheisten ystävien lukumäärästä, vanhemmuuden puutteesta, läheisen alkoholin käytöstä aiheutuneista ongelmista ja koulukiusaamisesta.

Indikaattorit ohjaavat kuntia valitsemaan suunnittelun painopisteet ja toimenpiteet. Esimerkiksi Lempäälässä näiksi valittiin rikosten ehkäisyn osalta mm. lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen (Marak), päihteiden käytön ehkäisyn osalta tunnistaminen ja puheeksi otto sekä ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luominen ja toimintamallin käyttöönotto. Kunnat voivat lisätä myös omia indikaattoreitaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen esimerkiksi kunnassa toteutetusta turvallisuuskyselystä.

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen on rakennettu työväline Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA), joka tukee kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä päätösesitysten ennakkovalmistelussa ja jonka avulla saadaan esille tulevan päätösesityksen vaikutukset sekä voidaan myös käsitellä ennakkoon eri päätösesitysvaihtoehtoja ja vertailla niitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

EVAn avulla myös kuntalainen voi arvioida kunnassa tehtyjen päätösten vaikutusta rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuteen.

Kuntalainen, oletko sinä tarkistanut, mikä on kuntasi tila rikosten ehkäisyn ja turvallisuuden osalta?

Kunnan nykykyinen tai tuleva päättäjä, miten huolehdit kuntalaisten turvallisuudesta?

____________________________________

Minna Piispa toimii neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla.