Blogit

Saana Tarhanen: Eroon vapaaehtoistoiminnan esteistä

Julkaisupäivä 15.10.2015 13.45 Blogit OM

Saana Tarhanen: Eroon vapaaehtoistoiminnan esteistä

15.10.2015

Vapaaehtoistyön kenttä on niin laaja ja nopeasti kehittyvä, että lainsäädännön on ollut vaikea pysyä mukana. Viranomaisetkaan eivät ole aina olleet perillä ajantasaisista ohjeista, ja väärinkäsitykset ovat yleisiä. Otsikoihin ovat nousseet esimerkiksi työttömyysturvansa menettäneet vapaaehtoistyöntekijät, aikapankkitoimintaan iskevä verottaja ja naurettavina pidetyt hygieniapassivaatimukset, mutta kyse on usein väärinymmärryksistä ja tiedon puutteesta.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vapaaehtoistoiminnan ongelmia ja esteitä ja pohtinut niihin ratkaisuja 14.10. julkistettavassa raportissaan. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE järjesti aiheesta myös keskustelutilaisuuden, jossa aiheesta kiinnostuneet kommentoivat työryhmän raporttiluonnosta. KANE suhtautuu myönteisesti pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattuun pyrkimykseen kehittää vapaaehtoistyön edellytyksiä, mutta on samalla huolissaan siitä, että järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä tulee vain yksi uusi säästökeino.

- Vapaaehtoistoiminnan pitäisi lähteä ihmisten ja järjestöjen omista ideoista ja omasta halusta toimia, kuten KANEn puheenjohtaja Eero Rämö keskustelutilaisuudessa muistutti.

Vapaaehtoistoiminnan esteinä on pidetty erityisesti tiedon ja ohjeiden hajanaisuutta ja järjestelmän byrokraattisuutta. Työryhmä laati seuraavat yhdeksän ehdotusta vapaaehtoistyön edellytysten kehittämiseksi.

Ehdotus 1: Oikeusministeriö vastaa jatkossa vapaaehtoistyön kentän seuraamisesta, hankkeiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa ja tiedottamisesta. Näin päästään eroon turhista päällekkäisyyksistä ja koordinointivastuu saadaan selkeästi yhdelle ministeriölle.

Ehdotus 2: Luodaan verkkosivu, jossa vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet järjestöille ja vapaaehtoisille ovat selkeällä kielellä. Portaaliin tulee linkkihakemisto vapaaehtoistyötä koskevista ohjeista sekä viranomaisten ylläpitämät tietokortit oman alansa toimintaohjeista. Sivustolle kootaan myös usein kysyttyjä kysymyksiä vapaaehtoistyön sääntelystä. Näin ohjeet saadaan kerättyä yhteen paikkaan. KANEn keskustelutilaisuudessa järjestöt ehdottivat, että sivustoon voisi liittää rekrytointikanavan, jossa vapaaehtoistoiminnan järjestäjien ja itselleen sopivaa toimintamuotoa etsivien kansalaisten kohtaaminen olisi helppoa. Sivustolle toivottiin myös pienimuotoista testiä, jolla voisi kokeilla omia tietojaan vapaaehtoistoiminnan säännöistä.

Ehdotus 3: Nykyisiä vero-ohjeita selkiytetään vapaaehtoistyön näkökulmasta ja ne linkitetään tulevaan vapaaehtoistyön sivustoon. Mahdollisuutta vapaaehtoisille maksettavien verovapaiden kulukorvausten laajentamiseen selvitetään. Tällä hetkellä epäselvyyttä aiheuttaa vapaaehtoisten erilainen kohtelu sen mukaan, mille organisaatiolle he työskentelevät. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa vapaaehtoisilleen kulukorvauksia verovapaasti, mutta julkishallinto, seurakunnat ja yritykset eivät. KANEn keskustelutilaisuudessa tätä pidettiin ristiriitaisena ja toivottiin, että kaikki vapaaehtoiset olisivat samassa asemassa riippumatta siitä, mikä organisaatio toiminnan järjestää.

Ehdotus 4: Selkiytetään ohjeita ja lisätään tiedotusta työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä menettämättä työttömyysturvaa. Työttömät saavat tehdä vapaaehtoistyötä, mutta asiaan on liittynyt paljon väärinkäsityksiä ja erilaisia tulkintoja.

Ehdotus 5: Ohjeistus tarvittavista vakuutuksista, vastuista ja tietosuojakysymyksistä kootaan vapaaehtoistoimijoille suunnattuun sivustoon. Tällä hetkellä vakuutuskäytännöt vaihtelevat suuresti yhdistysten välillä. Epäselvyydet vastuukysymyksistä mahdollisissa ongelmatilanteissa voivat nostaa monien kynnystä lähteä mukaan toimintaan. KANEn tavoitteena on madaltaa toimintaan osallistumisen kynnystä.

Ehdotus 6: Luodaan yhteinen avustusten hakujärjestelmä vapaaehtoistoimijoille. Avustuksia voisi jatkossa hakea yhdeltä luukulta.

Ehdotus 7: Lupa- ja ilmoitusmenettelyä vapaaehtoistoiminnan tilaisuuksiin kevennetään ja lupahakemukset kootaan yhteen paikkaan. Esimerkiksi hygieniapassin suhteen tarvitaan lisää tiedottamista, sillä vastoin yleistä väärinkäsitystä passia vaaditaan vapaaehtoistoiminnassa vain harvoin. Tällöin kyse voi olla kunnan käytännöistä.

Ehdotus 8: Rahankeräyslain ja arpajaislain uudistamista selvitetään. Rahankeräyslupien myöntämistä voitaisiin helpottaa ja pienarpajaisten kattoa korottaa. KANE on kannattanut rahankeräyslain lupaprosessin keventämistä.

Ehdotus 9: Aktiivisen kansalaisuuden opettamista ja tietoisuutta yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuudesta kehitetään osana opetussuunnitelmien uudistamista. Koulujen ja järjestöjen yhteistyötä edistetään ja Opetushallitus suosittelee kouluille hyviä yhteistyökäytäntöjä. Selvitetään, mikä vaikutus IB-tutkintojen pakollisella vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on ollut opiskelijoiden myöhemmälle kiinnostukselle vapaaehtoistoimintaa kohtaan.

Työryhmän raportti lähtee lausuntokierrokselle 14.10 ja sidosryhmien toivotaan silloin tuovan aktiivisesti esiin omia ajatuksiaan. Toimivan ja vaikuttavan kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa on tärkeää kuulla järjestöjen ja vapaaehtoistyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, millaisia esteitä kentällä toimivat kohtaavat ja miten yhteistyötä viranomaisten kanssa voisi kehittää. Yhtenäisten sivustojen ja ohjeiden kokoaminen on hyvä alku.

 

_______________________

Saana Tarhanen opiskelee Tampereen yliopistossa ja suorittaa parhaillaan korkeakouluharjoittelua oikeusministeriössä ja KANEn sihteeristössä.