Susanna Siitonen: Hyvin valmisteltu laki on ymmärrettävä ja selkeä

Julkaisupäivä 26.6.2019 14.48 Blogit OM

Susanna Siitonen: Hyvin valmisteltu laki on ymmärrettävä ja selkeä

Keskustelu lainvalmistelun laadusta käy vilkkaana. Kyse ei kuitenkaan ole mistään uudesta asiasta, vaan samaa keskustelua on käyty pitkään. Se ei myöskään rajoitu vain Suomeen, vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä. Lainvalmistelun laadusta keskustellaan vilkkaasti myös EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa.

Vuosien aikana on toteutettu useita hankkeita ja ohjelmia lainvalmistelun laadun parantamiseksi. On laadittu periaatepäätöksiä, toimintaohjelmia, ohjeita ja käynnistetty kehittämishankkeita sekä EU:ssa että kotimaassa.

Julkinen keskustelu lainvalmistelun laadusta näyttää keskittyvän valmisteltavan lainsäädännön vaikutusten arviointiin ja arvioinnin merkitykseen lainvalmistelun laadussa. Lainvalmistelun laatuun vaikuttavat kuitenkin monet muutkin tekijät kuin pelkästään hyvin tehdyt vaikutusarvioinnit, niiden merkitystä mitenkään väheksymättä. Lainvalmisteluun varattu aika, käytettävissä olevat henkilöresurssit ja lainvalmisteluun osallistuvien henkilöiden osaaminen vaikuttavat kaikki siihen, miten hyvin lainvalmistelussa onnistutaan. Iso merkitys on myös sillä, että uudistusten toteutusvaihtoehdot ja eri vaihtoehtojen erot on riittävästi selvitetty ennen toimeksiantoa.

Hyvä lainvalmistelu näyttäytyy eri tilanteissa erilaisena. Laadukkaat vaikutusarvioinnit ovat merkityksellisempiä poliittiselle päätöksentekijälle, hallitukselle ja eduskunnalle kuin lain loppukäyttäjälle, kuten esimerkiksi asianajajalle, syyttäjälle, tuomarille tai hallintolakimiehelle. Viimeksi mainittujen kannalta säädöskohtaiset perustelut ovat tärkeämpiä kuin valmistellun lain arvioidut vaikutukset. Hyvin kirjoitetut säädösperustelut myös vähentävät oikeudellisia riitoja ja tarvetta turvautua tuomioistuimiin.

Hyvin valmisteltu laki on ymmärrettävä ja selkeä. Edelleen pitää paikkansa se lainvalmistelijoille annettu vanha ohje, jonka mukaan lait on laadittava siten, että peruskoulunsa päättänyt ne ymmärtää. Lakiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa pitäisi pystyä selvittämään ilman ammattiapua  

Tästä hyvästä periaatteesta huolimatta lainsäädäntö on aikojen kuluessa monimutkaistunut. Toisaalta niin on käynyt yhteiskunnallekin. Yksinkertaisten lainsäädännöllisten ratkaisujen löytäminen yhä monimutkaisempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin taitaa olla mahdoton tehtävä. Oletettavaa siis on, että lainsäädäntö ainakin osin monimutkaistuu entisestäänkin tulevaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyvän lainvalmistelun periaatteista ja tavoitteesta selkeästä ja ymmärrettävästä lainsäädännöstä voitaisiin luopua. Monimutkaisessa yhteiskunnassa tällaisen lainsäädännön tarve korostuu.

 

-------------------------------------------------------------

Kirjoittaja toimii lainsäädäntöjohtajana oikeusministeriössä.