Förvaltningslagen

Förvaltningslagen, som gäller uträttandet av ärenden och behandlingen av förvaltningsärenden hos myndigheter, trädde i kraft vid ingången av 2004.

I förvaltningslagen finns det bestämmelser om grunderna för god förvaltning och om det förfarande som ska iakttas i förvaltningsärenden. Lagen innehåller bestämmelser som gäller bland annat hur ärenden inleds och behandlas och hur beslut delges. Förvaltningslagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid behandling av omprövningsärenden.

Förvaltningslagen och övriga handlingar i anslutning till beredningen av lagen