Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

OM029:00/2021 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriön asettama työryhmä laatii ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin (EU) 2020/1828 kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (jäljempänä edustajakannedirektiivi) täytäntöönpanemiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM029:00/2021

Asianumerot VN/9183/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.5.2021 – 20.12.2022

Asettamispäivä 23.4.2021

Lainvalmistelu

HE kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan vastaus EV 204/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ryhmäkannelakia ja säädettäväksi laki kieltotoimenpiteitä koskevasta edustajakanteesta. Esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi Suomessa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 026
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on panna täytäntöön edustajakannedirektiivi voimassa olevan lainsäädännön pohjalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiivistelmä

Oikeusministeriön asettama työryhmä laatii ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin (EU) 2020/1828 kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (jäljempänä edustajakannedirektiivi) täytäntöönpanemiseksi.

Lähtökohdat

Suomessa edustajakannetyyppisestä menettelystä kuluttajariitoja koskevissa asioissa säädetään ryhmäkannelaissa (444/2007). Ryhmäkannelain mukaan vain kuluttaja-asiamies voi nostaa kanteen kuluttajista muodostuvan ryhmän puolesta. Edustajakannedirektiivin soveltamisala on ryhmäkannelain soveltamisalaa merkittävästi laajempi ja viranomaisten lisäksi myös kuluttajien etuja ajavien järjestöjen tulee voida nostaa kanne. Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano edellyttää ryhmäkannelain muuttamista tai vaihtoehtoisesti uuden lain säätämistä.

Eräitä edustajakannedirektiivissä tarkoitettuja kieltokanteita voidaan nykyisin nostaa niin sanotun kieltokannedirektiivin (2009/22/EY) nojalla. Kieltokannedirektiivi on Suomessa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetulla lailla (1189/2000). Edustajakannedirektiivillä kieltokannedirektiivi kumotaan. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää kieltomenettelyä koskevan lain kumoamista ja sen korvaamista uudella lainsäädännöllä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.