Genomförande av direktivet om grupptalan

OM029:00/2021 Lagstiftningsprojekt

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet ska utarbeta ett förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (nedan direktivet om grupptalan).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM029:00/2021

Ärendenummer VN/9183/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.5.2021 – 20.12.2022

Datum för tillsättande 23.4.2021

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om genomförande av direk-tivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Riksdagens svar EV 204/2022

I denna proposition föreslås det att lagen om grupptalan ändras och att det stiftas en lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande. Propositionen innehåller förslag till behövliga lagstiftningsändringar för att i Finland genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 026
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att genomföra direktivet om grupptalan på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån den gällande lagstiftningen.

Sammandrag

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet ska utarbeta ett förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (nedan direktivet om grupptalan).

Utgångspunkter

I Finland finns bestämmelser om förfarandet i ärenden som gäller konsumenttvister i lagen om grupptalan (444/2007). Enligt lagen om grupptalan är det endast konsumentombudsmannen som kan väcka talan för en grupp konsumenter. Tillämpningsområdet för direktivet om grupptalan är betydligt större än tillämpningsområdet för lagen om grupptalan. Enligt direktivet är det inte bara myndigheterna utan även organisationer som företräder konsumenternas intressen som ska kunna väcka talan. Genomförandet av direktivet om grupptalan förutsätter att lagen om grupptalan ändras eller alternativt att en ny lag stiftas.

Vissa förbudsförelägganden som avses i direktivet om grupptalan kan numera väckas med stöd av det så kallade direktivet om förbudsföreläggande 2009/22/EG . Direktivet om förbudsföreläggande har införlivats med den nationella lagstiftningen genom lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000). Genom direktivet om grupptalan upphävs direktivet om förbudsföreläggande. Genomförandet av direktivet förutsätter att lagen om förbudsförfarande upphävs och ersätts med ny lagstiftning.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.