E-evidence-asetuksen ja -direktiivin täytäntöönpano

OM099:00/2023 Säädösvalmistelu

E-evidence-asetuksella ((EU) 2023/1543) ja e-evidence-direktiivillä ((EU) 2023/1544) säädetään sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä ja laillisten edustajien nimittämisestä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM099:00/2023

Asianumerot VN/24284/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.12.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 17.11.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 012
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on laatia ehdotus e-evidence-asetuksen edellyttämäksi täydentäväksi kansalliseksi lainsäädännöksi sekä e-evidence-direktiivin edellyttämäksi kansalliseksi täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

E-evidence-asetuksella ((EU) 2023/1543) ja e-evidence-direktiivillä ((EU) 2023/1544) säädetään sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä ja laillisten edustajien nimittämisestä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa.

Lähtökohdat

Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut merkittävästi sen selvittämismahdollisuuksiin. On tärkeää jatkaa työtä sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamiseksi erityisesti rajat ylittävissä tiedonhankintatilanteissa.

Asetuksessa säännellään, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi suoraan velvoittaa Euroopan unionin alueella palveluita tarjoavan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään tietyn palveluntarjoajan hallussa olevan sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Kysymys voisi olla esimerkiksi sähköpostia koskevista sisältö- tai lähetystiedoista. Asetuksella ei ole tarkoitettu vaikutettavan jäsenvaltioiden sisäisiin menettelyihin, joissa on kysymys lainvalvontaviranomaisen oikeuksista velvoittaa samassa jäsenvaltiossa toimivaa palveluntarjoajaa luovuttamaan tietoja. Direktiivissä säännellään palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston keräämisen helpottamiseksi rikosasioissa.

Lisätietoja