Lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon (EU-valmistelu)

OM013:00/2018 Kehittäminen

Komissio on 17.4.2018 antanut asetusehdotuksen sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä (COM(2018) 225 final, ns. E-evidence-asetusehdotus) ja direktiiviehdotuksen edustajien nimittämisestä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa (COM(2018) 226 final).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM013:00/2018

Asianumerot OM 4/481/2018, VN/1197/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.4.2018 – 31.12.2023

Asettamispäivä 17.4.2018

Yhteyshenkilö
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 012
[email protected]

Yhteyshenkilö
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan komissio on 17.4.2018 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä (COM(2018) 225 final). Ehdotus on osa komission samana päivänä hyväksymiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on toteuttaa toimia terroristien ja muiden rikollisten toimintatapojen ja -tilan rajoittamiseksi. Ehdotuksen kanssa samanaikaisesti on muun ohessa annettu ehdotus direktiiviksi yhtenäisistä säännöistä koskien laillisten edustajien nimittämistä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa (COM(2018) 226 final).

Asetusehdotuksessa säännellään, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi suoraan velvoittaa Euroopan unionin alueella palveluita tarjoavan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään tietyn palveluntarjoajan hallussa olevan sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Kysymys voisi olla esimerkiksi sähköpostia koskevista sisältö- tai lähetystiedoista. Ehdotuksella ei ole tarkoitettu vaikutettavan jäsenvaltioiden sisäisiin menettelyihin, joissa on kysymys lainvalvontaviranomaisen oikeuksista velvoittaa samassa jäsenvaltiossa toimivaa palveluntarjoajaa luovuttamaan tietoja. Direktiiviehdotuksessa säännellään palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston keräämisen helpottamiseksi rikosasioissa.

Tiivistelmä

Komissio on 17.4.2018 antanut asetusehdotuksen sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä (COM(2018) 225 final, ns. E-evidence-asetusehdotus) ja direktiiviehdotuksen edustajien nimittämisestä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa (COM(2018) 226 final).

Lähtökohdat

Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut merkittävästi sen selvittämismahdollisuuksiin. On tärkeää jatkaa työtä sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamiseksi erityisesti rajat ylittävissä tiedonhankintatilanteissa.

Lisätietoja