Uppdatering av offentlighetslagen 

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda uppdateringen av offentlighetslagen. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i januari 2021 och arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieministeriet den 12 december 2023. I arbetsgruppens betänkande föreslås att det stiftas en ny offentlighetslag. 

Arbetsgruppen har särskilt bedömt om offentlighetslagens tillämpningsområde är tillräckligt omfattande och aktuellt med beaktande av de förändrade förvaltningsstrukturerna. I betänkandet föreslås det att offentlighetslagens organisatoriska tillämpningsområde utvidgas i jämförelse med den gällande lagen.  

Dessutom har arbetsgruppen utvärderat vilka problem det finns med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på det sätt som avses och de åtgärder som påverkar uppnåendet och genomförandet. Syftet med arbetsgruppens förslag är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna i offentlighetslagen. I synnerhet bestämmelserna om förfaranden vid behandling av begäranden om information förtydligas i förhållande till den gällande lagen. Därtill preciseras definitionen av myndighetshandlingar som omfattas av rätten att få uppgifter. 

Dessutom föreslås förfarandebestämmelser som ska säkerställa att skyddet för personuppgifter och offentlighetsprincipen samordnas på det sätt som EU:s allmänna dataskyddsförordning ger möjlighet till. 

Genom arbetsgruppens förslag uppdateras och ändras också delvis den gällande lagens bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. En systematisk översyn och revidering av innehållet i offentlighetslagens sekretessgrunder och skaderekvisit i anslutning till sekretessgrunderna ingick emellertid inte i arbetsgruppens uppdrag, utan en eventuell revidering av sekretessgrunderna genomförs senare.

Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande har avslutats. Utlåtandena finns i utlåtandetjänsten och i projektportalen. Beslut om den fortsatta beredningen av de föreslagna ändringarna fattas när remissvaren har behandlats och bedömts.

Arbetsgruppens betänkande
Mer information om projekt 
Utlåtandetjänsten

Kontakt

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt offentlighetslagstiftning  grundlagen  Telefon:0295150136   E-postadress: