Uppdatering av offentlighetslagen 

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en uppdatering av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

Avsikten är att uppdatera bestämmelserna om offentlighet så att lagstiftningen ska vara tydligare, effektivare och bättre anpassad till det moderna samhällets krav. Regleringen bör främja öppenheten i samhället. 

Arbetsgruppen utreder och utvärderar följande frågor:

  1. Vilka problem finns det med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på ett tillbörligt sätt och vilka åtgärder påverkas dessa strävanden av?
  2. Är offentlighetslagens tillämpningsområde tillräckligt omfattande och aktuellt? I bedömningen beaktas särskilt att förvaltningsstrukturerna har förändrats.

Arbetsgruppen har tillsatts för tiden 22.1.2021–30.6.2023. Arbetsgruppens mandatperiod har förlängts till och med 31.10.2023.

Vad görs inom projektet?

I projektet

  • kartläggs hur offentligheten tillgodoses och vilka problem som förekommer i den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om offentlighet 
  • granskas lagens begriplighet och behoven att förtydliga den
  • granskas lagens aktualitet och funktion med tanke på de förändringar som skett i samhället och i myndigheternas verksamhet, såsom digitaliseringen
  • bedöms om lagens tillämpningsområde är tillräckligt med beaktande av förändringarna i den offentliga förvaltningens strukturer
  • utvärderas betydelsen av rättsskydd och påföljder för genomförandet av offentlighetsprincipen
  • bereder arbetsgruppen utifrån utredningarna och utvärderingarna ett utkast till de förslag som behövs för att ändra lagstiftningen.

Under arbetets gång samlar arbetsgruppen in information och respons från myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag, företag, representanter för media, medborgare och andra.

Under 2021 samlades synpunkter och åsikter genom öppna webbenkäter riktade till olika målgrupper. I ett senare skede kommer också workshoppar och diskussionsmöten att ordnas.

Kontakt

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö offentlighetslagstiftning  0295150136