Hallituksen esitys OM/2022/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 218/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antti Laitila, p. 029 5150081

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia ja oikeudenkäymiskaarta. Muutoksilla on yhteys hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan kuluttajaluottosääntelyä tehostetaan ja kuluttajaluottojen markkinointia säännellään, jos edellisen hallituskauden aikana hyväksytyn kuluttajaluottosääntelyn tehokkuudessa havaitaan puutteita. Kuluttajaluottojen korkokattoa ehdotetaan laskettavaksi 20 prosentista 15 prosenttiin. Lisäksi korkokatto sidottaisiin korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon siten, ettei se luottosopimuksen mukaan voisi tällöinkään nousta yli 20 prosentin. Luottojen epäasiallisen markkinoinnin hillitsemiseksi hyvää luotonantotapaa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin, minkä lisäksi ehdotetaan sääntelyä tarjolla olevien maksutapojen esittämisestä kuluttajan ostaessa hyödykkeitä verkossa. Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuutta kuluttajaluottoja myönnettäessä laajennettaisiin. Elinkeinonharjoittajalle voitaisiin määrätä seuraamusmaksu ehdotettujen uusien säännösten rikkomisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla siten, että lakien vahvistamisen ja voimaantulon väliin jäisi noin puolen vuoden siirtymäaika.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Korkokaton laskeminen ehkäisisi erityisesti ylivelkaantumiselle altteimpien kuluttajien ylivelkaantumista. Näiden kuluttajien mahdollisuudet hankkia välttämättömyyshyödykkeitä luotolla voisivat kuitenkin heiketä. Hyvää luotonantotapaa koskevan sääntelyn muutokset vähentäisivät harkitsematonta luottojen hakemista. Maksutapojen esittämistä koskevalla sääntelyllä vähennettäisiin luotollisten maksutapojen käyttöä verkossa. Henkilöllisyyden todentamista koskevilla muutoksilla torjuttaisiin väärinkäytöksiä. Elinkeinonharjoittajille aiheutuu tietojärjestelmäkustannuksia esitetyistä muutoksista. Luotonantajat voivat irtisanoa uuden hintasääntelyn vuoksi kannattamattomia luottosopimuksia. Luottojen markkinoinnin sisältöä olisi suunniteltava tarkemmin sen hyvän luotonantotavan mukaisuuden varmistamiseksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen