Valtioneuvoston asetus OM/2023/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283
Asia
Ehdotetussa asetuksessa vahvistettaisiin tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voitaisiin käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voitaisiin käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen