Konkurssilain tarkistaminen

OM017:00/2015 Säädösvalmistelu

Nykyinen asetus sisältää säännökset tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä menettelyjen koordinoinnista. Uudelleenlaaditun asetuksen keskeisimpiä muutoksia ovat soveltamisalan laajentaminen kattamaan eri jäsenvaltioiden yrityssaneerausmenettelyt sekä yksityishenkilöihin sovellettavat velkajärjestelymenettelyt, toimivaltasäännön "pääintressien keskus" täsmentäminen, eräät muutokset paikallisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin, yhteistyövelvoitteiden lisääminen, säännökset yritysryhmän jäsenten maksukyvyttömyysmenettelyjen koordinoinnista ja jäsenvaltioiden velvoittaminen perustamaan maksukyvyttömyysrekisteri, joka on saatavilla internetissä maksutta. Työryhmän tehtävänä oli valmistella asetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön. Työryhmä luovutti mietintönsä tältä osin kesäkuussa 2016. Konkurssin osalta työryhmän on tarkasteltava mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja selvitettävä sähköisen ...

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM017:00/2015

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2015 – 31.3.2018

Asettamispäivä 14.10.2015

vastavuoroinen tunnustaminen EU-hankkeet konkurssi maksukyvyttömyys maksukyvyttömyysmenettely

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös lait 364 - 370/2017

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön ja selvittää konkurssilain muutostarpeita.

Tiivistelmä

Nykyinen asetus sisältää säännökset tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä menettelyjen koordinoinnista. Uudelleenlaaditun asetuksen keskeisimpiä muutoksia ovat soveltamisalan laajentaminen kattamaan eri jäsenvaltioiden yrityssaneerausmenettelyt sekä yksityishenkilöihin sovellettavat velkajärjestelymenettelyt, toimivaltasäännön "pääintressien keskus" täsmentäminen, eräät muutokset paikallisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin, yhteistyövelvoitteiden lisääminen, säännökset yritysryhmän jäsenten maksukyvyttömyysmenettelyjen koordinoinnista ja jäsenvaltioiden velvoittaminen perustamaan maksukyvyttömyysrekisteri, joka on saatavilla internetissä maksutta. Työryhmän tehtävänä oli valmistella asetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön. Työryhmä luovutti mietintönsä tältä osin kesäkuussa 2016. Konkurssin osalta työryhmän on tarkasteltava mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja selvitettävä sähköisen asiainkäsittelyjärjestelmän (Kosti) mahdollisesti vaatimat muutokset lainsäädäntöön. Työryhmän on selvitettävä, tulisiko ympäristövastuiden asemaa konkurssissa selkeyttää, ja ehdottaa tarvittaessa ratkaisua. Työryhmän on arvioitava julkisselvityksen toimivuutta ja ehdotettava tarvittaessa sitä koskevia muutoksia. Työryhmän on arvioitava, liittyykö konkurssimenettelyyn muita muutostarpeita.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaadittu asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä on annettu 20 päivänä toukokuuta 2015. Sitä sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2017. Jäsenvaltioille asetettua velvoitetta perustaa maksukyvyttömyysrekisteri sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2018. Asetuksella kumotaan aikaisempi maksukyvyttömyysasetus (EY) N:o 1346/2000. Konkurssilaki (120/2004) on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. On ajankohtaista arvioida sen toimivuutta. Konkurssiasiain neuvottelukunta on tehnyt oikeusministeriölle kaksi aloitetta konkurssilain muuttamiseksi. Ensimmäisen aloitteen mukaan ympäristövastuiden asema konkurssissa tulisi nimenomaisesti ratkaista lain tasolla. Toisessa aloitteessa ehdotetaan muun muassa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista.