Konkurssilain tarkistaminen

OM017:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön (lait 364–368/2017). Toisessa vaiheessa yksinkertaistettiin ja nopeutettiin konkurssimenettelyä ja säädettiin uusi laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (lait 664–676/2019).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM017:00/2015

Asianumerot OM 25/41/2015, VN/878/2018 , VN/878/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2015 – 31.3.2018

Asettamispäivä 14.10.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 40/2017
Eduskunnan vastaus EV 311/2018

Yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja digitalisoidaan konkurssimenettelyä. Säädetään konkurssipesän julkisoikeudellisesta ympäristövastuusta. Parannetaan konkurssimenettelyn toimivuutta muutoin.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön (HE 12/2017 vp, EV 40/2017 vp). Työn toisessa vaiheessa tavoitteena oli selvittää konkurssimenettelyn kansallisia muutostarpeita ja toteuttaa tarvittavat muutokset. Hankkeessa yksinkertaistettiin konkurssimenettelyn velkaselvittelyä keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta. Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen valvontaan tehostettiin menettelyn nopeuttamiseksi. Pesänhoitajalle asetettiin velvollisuus ottaa tietyissä tilanteissa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon ilman valvontaa. Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (Kosti) säädettiin uusi laki. Pesänhoitajalla ja selvittäjällä on lain myötä velvollisuus tallentaa järjestelmään tietyt tiedot ja asiakirjat. Konkurssilakiin ja yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin lisättiin säännökset mahdollisuudesta toimittaa tiedoksiantoja järjestelmän avulla, ja sähköisiä tiedoksiantomahdollisuuksia lisättiin muutoinkin. Ympäristövastuiden asemaa konkurssissa koskevat säännösehdotukset jäivät perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 69/2018 vp) johdosta toteutumatta.

Tiivistelmä

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön (lait 364–368/2017). Toisessa vaiheessa yksinkertaistettiin ja nopeutettiin konkurssimenettelyä ja säädettiin uusi laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (lait 664–676/2019).

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaadittu asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä on annettu 20 päivänä toukokuuta 2015. Sitä sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2017. Jäsenvaltioille asetettua velvoitetta perustaa maksukyvyttömyysrekisteri sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2018. Asetuksella kumotaan aikaisempi maksukyvyttömyysasetus (EY) N:o 1346/2000.

Konkurssilaki (120/2004) on ollut voimassa yli kymmenen vuotta, minkä vuoksi sen toimivuuden arviointi tuli ajankohtaiseksi. Konkurssiasiain neuvottelukunta teki oikeusministeriölle kaksi aloitetta konkurssilain muuttamiseksi. Ensimmäisen aloitteen mukaan ympäristövastuiden asema konkurssissa tulisi nimenomaisesti ratkaista lain tasolla. Toisessa aloitteessa ehdotetaan muun muassa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista.

Lisätietoja