Hyppää sisältöön
Media

Menettelyjä henkilöstö- ja yritysturvallisuuden varmistamiseksi aiotaan uudistaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2013 10.40
Tiedote -

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettäviä menettelyjä aiotaan uudistaa. Hallituksen tänään 30.5. eduskunnalle antaman esityksen tarkoituksena on suojata erityisesti keskeisiä yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta. Turvallisuustoimien merkitys on kasvanut muun muassa kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä. Myös toimintojen ulkoistaminen ja verkostomainen työskentely ovat tuoneet esiin uusia tarpeita.

Ehdotettu uusi turvallisuusselvityslaki korvaisi nykyisen, vuonna 2002 voimaan tulleen lain turvallisuusselvityksistä. Uusi laki laajentaisi niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöturvallisuusselvitys olisi mahdollista laatia. Tällaisia olisivat muun muassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin hoitamiseen liittyvät tehtävät esimerkiksi energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa sekä tietoliikenteessä. Jatkossa myös räjähdysaineiden valmistustehtävissä toimivien samoin kuin arvokuljetuksia hoitavien rikostausta voitaisiin selvittää.

Henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin laatia perusmuotoisena, laajana tai suppeana, kuten nykyisinkin. Kuten tähänkin asti, siviiliasioissa perusmuotoisen ja laajan turvallisuusselvityksen laatiminen kuuluisi suojelupoliisille ja puolustushallinnon asioissa pääesikunnalle. Suppeita turvallisuusselvityksiä laatisi jatkossa keskitetysti muutama poliisilaitos, mutta hakemuksia otettaisiin vastaan yhdessä yksikössä. Nykyisin käsittely on hajautettu paikallisille poliisilaitoksille.

Selvityksen tekemisestä tulisi ilmoittaa etukäteen jo esimerkiksi työnhakuilmoituksessa.
Kuten nykyisinkin, selvitystä ei saisi tehdä ilman henkilön kirjallista suostumusta. Vastaavasti yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytyksenä olisi yrityksen suostumus.

Laissa säädettäisiin turvallisuusselvityksiä laadittaessa käytettävistä tietolähteistä. Henkilöturvallisuusselvitysten tietolähteet laajenisivat jonkin verran nykyisestä. Laki mahdollistaisi esimerkiksi ulkomaan viranomaisen rekisteriin talletettujen tietojen käyttämisen sekä asianomaisen luvalla rahoitus- ja luottolaitoksista saatavien taloudellista asemaa koskevien tietojen käytön laajoissa henkilöturvallisuusselvityksissä.

Yritysturvallisuusselvitysten avulla selvitettäisiin yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä. Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin laatia yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja saa luokiteltuja salassa pidettäviä tietoja.

Uutta olisi, että turvallisuusselvityksistä pidettäisiin rekisteriä, jonka avulla voitaisiin estää tarpeettomien selvitysten laatiminen. Selvityksen perusteella voitaisiin antaa todistus, mikä vähentäisi uusien selvitysten laatimista henkilöstä, joka työskentelee lyhyitä jaksoja erilaisissa suojattavissa kohteissa, kuten asennustehtävissä eri viranomaisissa. Todistus voitaisiin peruuttaa, mikäli henkilö esimerkiksi saa tuomion jostakin rikoksesta.

Menettelyn yhdenmukaisuuden parantamiseksi perustettaisiin oikeusministeriön yhteyteen arviointikriteerilautakunta. Sen tehtävänä olisi esittää lain soveltamisen tueksi yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille.

Uuden lain on määrä tulla voimaan vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, puh. 02951 50196,
sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitys (pdf) löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.oikeusministerio.fi.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun