Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henrikssonin puhe eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnin työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2012 6.35
Puhe -

Arvoisat työryhmän puheenjohtaja ja työryhmän jäsenet, lehdistön edustajat, hyvät naiset ja herrat!

Törkeimpien rikosten valmistelu

Ärade arbetsgruppsordförande och arbetsgruppsmedlemmar, bästa mediarepresentanter, mina damer och herrar!

Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että työryhmä joka on pohtinut eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia, on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Kyseessä on periaatteellisesti hyvin tärkeä hallitusohjelmahanke. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti tuli laatia hallituksen esityksen luonnos vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisoinnista.

Jag är glad och tacksam för att arbetsgruppen som utredde kriminalisering av förberedelse till vissagrova brott har blivit klar med sitt förslag. Det är fråga om ett principiellt mycket viktigt projekt som ingår i regeringsprogrammet. I enlighet med regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering skulle det utarbetas ett utkast till regeringens proposition om kriminalisering av förberedelse till de grövsta brotten.

Työ perustuu varsin perusteelliseen valmisteluun. Työn pohjana on ollut viime keväänä valmistunut aihetta koskeva arviomuistio, joka lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Viime vuoden lokakuussa (2011) asetin työryhmän valmistelemaan aikaisemman työn pohjalta esityksen, joka siis nyt on valmistunut. Työryhmän puheenjohtaja esittikin juuri työryhmän työn tärkeimmät tulokset pääpirteissään.

Rikoslakimme lähtökohtana on, että varsin monien rikosten kohdalla jo rikoksen yritys on rangaistavaa. Rangaistavuuden ulottaminen jo yritystäkin aikaisempaan vaiheeseen, rikoksen valmisteluun, on sitä vastoin rikoslaissamme harvinaista. Tämä on perusteltu lähtökohta rikosoikeudessa, jossa tekojen rangaistavuus nähdään viimeisenä keinona puuttua moitittavaan käyttäytymiseen. Lähtökohta todettiin myös asianmukaiseksi rikoslain kokonaisuudistuksessa, jossa rikoslainsäädäntömme perusteet on käyty kokonaisvaltaisesti läpi.

Joidenkin rikosten tapauksessa painavat syyt voivat kuitenkin puhua rangaistusvastuun puolesta jo valmisteluvaiheessa. Tällaisissa tapauksissa voidaan pyrkiä säätämään kyseistä rikostyyppiä koskevien säännösten yhteyteen valmistelukriminalisointi. Näin on tehty esityksessä törkeimpien rikosten valmistelun rankaisemisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että valmistelun rangaistavuus liitetään tahallisiin henkirikoksiin, törkeään pahoinpitelyyn, panttivangin ottamiseen ja törkeään ryöstöön. Näissä rikoksissa on myös tullut esiin muutamia sellaisia käytännön tapauksia, jotka osoittavat poikkeuksellista suunnitelmallisuutta ja erityisiä valmistelutoimia. Tällaisia ovat etenkin traagiset koulusurmatapaukset, murhan tilaamisen tapaus ja hankkeet rahankuljetusautojen ryöstämiseksi. Myös joitakin panttivangin ottamiseen tähtääviä hankkeita on tullut ilmi. Poikkeuksellisen suunnitelmallisuuden ja erityisten valmistelutoimien ohella tapauksiin saattaa myös liittyä järjestäytynyttä rikollisuutta.

I propositionen föreslås att förberedelse till mord, grov misshandel, tagande av gisslan och grovt rån kriminaliseras. I fråga om dessa brott har det också i praktiken framkommit några sådana fall där det har ingått exceptionell planmässighet och särskilda förberedande åtgärder. Till dessa hör i synnerhet de tragiska skolmorden, fallet som gällde lejt mord och planerna för att råna värdetransportbilar. Det har också framkommit några fall där tagande av gisslan har planerats. Vid sidan om exceptionell planmässighet och särskilda förberedande åtgärder kan fallen även ha kopplingar till organiserad brottslighet.

Edellä mainittujen rikosten valmisteluun voi liittyä tiettyjä yhteisiä elementtejä, mutta myös kunkin rikostyypin näkökulmasta erityisiä valmistelutoimia. Tämä on pyritty puheenjohtaja Marttusen kertomin tavoin ottamaan huomioon kunkin valmistelurikoksen määrittelyssä.

Rangaistavuuden ulottaminen rikosten valmisteluun saakka on rikoslainsäädännön näkökulmasta kuitenkin erittäin haasteellista. Rikoslaissa ei voida rangaista pelkistä pahoista ajatuksista. Rikoshankkeen ollessa hyvin varhaisessa vaiheessa ei useinkaan voida tietää, mikä tiettyjen, mahdollisesti hyvin arkipäiväistenkin tekojen tarkoituksena on. Menettelyn tähtääminen rikokseen käy ilmi usein varsin myöhäisessä vaiheessa. Selvää on, että valmistelurikoksissa ei voida poiketa siitä rikosprosessuaalisesta peruslähtökohdasta, että oikeusvaltiossa syyttäjän on näytettävä syyllisyys toteen. Rikoslainsäädännössä on lisäksi noudatettava laillisuusperiaatteen mukaista rikosten täsmällisen määrittelyn vaatimusta. Näitä seikkoja työryhmän on täytynyt työssään ottaa huomioon ja punnita.

Haluan myös painottaa, että poliisi ei suinkaan ole ollut toimintamahdollisuuksia vailla näissä tilanteissa tähänkään asti. Lisäksi nyt valmisteluna rangaistavaksi säädettävä menettely on nykyäänkin monessa tapauksessa rangaistavaa jo muiden rangaistussäännösten kuten aseiden hallussapitoa koskevien kriminalisointien nojalla.

Esityksessä on asianmukaisesti otettu huomioon myös prosessuaalinen näkökulma. Lakia oikeudenkäynnistä rikosasioissa ehdotetaan muutettavaksi siten, että valmistelurikosten uhrin asema turvattaisiin. Pakkokeinolainsäädäntöön tehdään puolestaan tarvittavat tarkistukset, ja turvataan että, poliisilla on asianmukaiset keinot valmistelurikosten tutkinnassa.

Työryhmä on tehnyt toimeksiantonsa täyttämiseksi hyvää työtä. Ehdotus lähtee tämän jälkeen lausuntokierrokselle. Saatujen lausuntojen pohjalta saatetaan vielä tehdä joitakin tarkennuksia, jos siihen on aihetta.

Lopuksi haluan kiittää koko työryhmää ja erityisesti sen puheenjohtajaa Matti Marttusta, arvokkaasta ja hyvin suoritetusta työstä!

Jag vill rikta ett stort tack till hela arbetsgruppen, och i synnerhet dess ordförande Matti Marttunen, för ett värdefullt och väl gjort arbete!

Sivun alkuun