Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Thomas Blomqvistin puhe HEUNIn ”Unseen Victims” -raportin julkistamistilaisuudessa 13.2.2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2020 11.13
Puhe

Hyvät läsnäolijat,

tänään julkistettava HEUNIN tutkimusraportti ”Unseen victims” on aihepiiriltään erittäin tärkeä. Nyt tuodaan esiin näkymättömät uhrit –  ne turvapaikanhakijanaiset, joiden kokema väkivalta jää tunnistamatta, piiloon, rankaisematta.  Turvapaikanhakijanaisten haavoittuvuutta lisää väkivaltakokemuksen ja sukupuolen ohella maahanmuutto- tai pakolaistausta.  Raportin esimerkkitapaukset valottavat uhriksi joutumisen jatkuvuutta ja väkivallan moninaisuutta lähtömaassa, matkan aikana ja perillä EU:ssa. Nämä naiset saavat tuta lähisuhdeväkivaltaa, seksuaaliperustaista ihmiskauppaa, kunniaväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa jne. Samalla heidän kokemuksensa jäävät usein viranomaisilta näkemättä.

On selvää, että traumatisoituneiden uhrien kohtaaminen ja auttaminen vaatii osaavaa, uhrin tarpeet huomioivaa lähestymistapaa -  on sitten kyse turvapaikkajärjestelmästä, joka kuuluu sisäministeriön toimialaan, rikosoikeusjärjestelmästä tai uhrien tukipalveluista. Näihin kehittämistarpeisiin liittyvät myös raportin suositukset.  

Vastaanottokeskukset ovat keskeinen paikka, jossa väkivaltaa kohdanneet turvapaikanhakijanaiset voidaan tunnistaa. Kolmasosa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjatuista asiakkaista tuli vastaanottokeskuksista. Näistä 64 % oli naisia ja heistä 81 % oli joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan kohteeksi tai avioliittoon pakotetuiksi.

Med tanke på betydelsen av frågan, kan jag till min glädje konstatera att man vid justitieministeriet redan länge har arbetat med att utveckla straffprocessen så att den ska beakta offrens behov. Den arbetsgrupp som tillsattes för att utveckla förfarandena har bedömt straffprocessen ur brottsoffrets synvinkel och ger i sitt betänkande från 2018 förslag om god praxis. Men lika viktigt är det att följa upp hur förslagen i praktiken genomförs. Det här gäller särskilt inrikesministeriets och justitieministeriets förvaltningsområden. Förslagen motsvarar också till många delar de rekommendationer som ingår i HEUNIS rapport. Arbetet med att öka myndigheternas medvetenhet och kunnande tar säkert aldrig slut.

Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som kan förbättra situationen för kvinnor som utsätts för våld. Också planen för genomförandet av Istanbulkonventionen innehåller flera åtgärder för att tackla de utmaningar som behandlas i rapporten.  

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatiminen. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä siten, että oikeusministeriö on vastuussa ohjelman laatimisen koordinaatiosta. Valmistelua varten on asetettu työryhmä tammikuussa 2020, ja tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi alkusyksyyn 2020 mennessä. Järjestöt, tutkijat ja muut tahot, jotka eivät ole edustettuina työryhmässä, kytketään valmisteluun mukaan kuulemalla heitä työpajoissa. Torjuntaohjelmaan sisällytetään toimenpiteitä mm. kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumiseksi sekä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelman valmistelussa tullaan huomioimaan Grevion antamat suositukset Suomelle, jotta täyttäisimme Istanbulin sopimuksen vaatimukset.

Oikeusministeriössä on käynnissä myös muita naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen kytkeytyviä hallitusohjelmahankkeita. Näistä haluan mainita arviomuistion pakkoavioliittojen erilliskriminalisoinnin tarpeesta, lähestymiskieltolainsäädännön tarkastelun sekä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Näiden lisäksi työn alla on arviomuistio naisten sukuelinten silpomista koskevan erilliskriminalisoinnin tarpeesta.

Oikeusministeriön hallinnonalalle on myös perusteilla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan virka. Valmistelut viran perustamiselle ovat käynnistyneet virkatyönä. Tämän vuoden aikana kuulemme keskeisten toimijoiden näkemyksiä, jotta virka saadaan perustetuksi vuoden loppuun mennessä.

I januari anställde justitieministeriet en gemensam samordnare för statsrådet som har till uppgift att samordna statsrådets åtgärder mot människohandel och främja verkställandet av de åtgärder i regeringsprogrammet som gäller bekämpningen av människohandel. Under ledning av samordnaren kommer regeringen att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram för att bekämpa människohandel. Regeringen har också kommit överens om flera andra åtgärder som ska förbättra situationen för människohandelsoffer. Under regeringsperioden ska det bland annat beredas en ny lag om hjälpen till offer för människohandel och göra de ändringar som de internationella förpliktelserna förutsätter i fråga om kopplingen mellan straffprocessen och möjligheterna att hjälpa.    Dessutom ska lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om trygga boendetjänster med stöd som är avsedda för offer för människohandel.

Uhridirektiivin ja Istanbulin sopimuksen myötä on vahvistettu uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta. Turvakotipaikkojen määrää on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla saatu viime vuosina kasvatettua ja näköpiirissä on, että paikkamäärä kasvaa jatkossakin.  Oikeusministeriö puolestaan rahoittaa Rikosuhripäivystys-toimintaa, jossa julkisen palveluvelvoitteen nojalla tuotetaan uhridirektiivin mukaiset, kaikille uhreille tarkoitetut uhrien yleiset tukipalvelut vuosina 2018-2027.  Palveluvelvoite edellyttää RIKUn tarjoavan palveluita yhdenvertaisesti, syrjimättömästi ja uhrin yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Mahdollisuus käyttää palvelua ei riipu oleskeluluvasta tai siitä, että uhri on tehnyt rikosilmoituksen. Uhri voi saada mm. oikeuksiensa kannalta keskeistä tietoa, emotinaalista tukea, oman tukihenkilön tai ohjauksen erityistukipalveluihin.

RIKUn asiakkaista suurin osa on naisia ja merkittävä osa lähisuhdeväkivallan tai seksuaalirikoksen uhreja.  Resurssien paraneminen on lisännyt mahdollisuutta tulkkien käyttämiseen ja vieraita kieltä puhuvien tukemiseen.  Palveluihin ohjautuu ja ohjataan myös turvapaikanhakijoita. RIKUn palveluista on levitetty tietoa vastaanottokeskuksiin, mutta turvapaikanhakijoiden tietoisuutta RIKUsta ja muista uhrien tukipalveluista tulee varmasti lisätä. Tämä vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä.

Oikeusministeriön rahoittama toinen uhrien tukipalvelu on Nollalinja, 24/7 auttava puhelin naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan uhreille. Siihen ei ole tullut yhteydenottoja turvapaikanhakijoilta eikä vastaanottokeskuksista. Nollalinjan käytettävyys turvapaikanhakijanaisten tarpeisiin on etenemässä: tulkkauspalvelun aloittamisesta huhtikuussa on alustavasti sovittu. Vielä on selvitettävä, onnistuuko puhelinsovellus, jonka avulla haetaan puheluun mukaan tulkki. 

Tulkkauspalveluun tulevat mukaan kielet, joissa on saatavilla tulkki ympäri vuorokauden. Kieliä ovat mm. arabia, ranska, sorani (kurdit), somali, farsi/dari (iranilaiset ja afganistanilaiset). Tulkki valitaan soittajan sukupuolen mukaan eli naissoittajalle naistulkki, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tulkkipalvelun aloittamisen yhteydessä linjan työntekijöitä koulutetaan turvapaikkaprosesseista, oleskeluluvista, ihmiskaupasta, kunniaan liittyvästä väkivallasta, ympärileikkauksesta jne.  Mainosmateriaalia jaetaan paikkoihin ja verkostoihin, joissa on maahanmuuttajia.

Tänään julkaistava raportti antaa tärkeitä suosituksia siihen, miten haavoittuvassa asemassa olevat uhrit, kuten turvapaikanhakijanaiset tulevat paremmin nähdyiksi ja heidän erityistarpeensa tunnistetuksi.  

Hyvät läsnäolijat, bästa åhörare,

Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti sitoutunut parantamaan rikosten uhrien asemaa. Moni hallitusohjelmassa linjattu hanke on jo käynnistynyt tai parhaillaan käynnistymässä. Lupaan itse tasa-arvoministerinä omalta osaltani tehdä kaikkeni, jotta turvapaikanhakijanaisten ja muiden haavoittuvassa olevien tarpeet huomioidaan ja heidän asemansa paranee. Regeringen har i regeringsprogrammet förbundit sig att förbättra brottsoffrens ställning och som jämställdhetsminister lovar jag också för egen del göra mitt yttersta för att så ska ske.

Sivun alkuun