Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 3. - 4.6. 2010

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2010 9.18
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu torstaina ja perjantaina 3.-4. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustavat oikeusministeri Tuija Brax, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja valtiosihteeri Antti Pelttari.

Sisäministerit keskustelevat EU:n sisäisestä turvallisuudesta ns. Madridin raportin pohjalta. Raportissa arvioidaan EU:n sisäisen turvallisuuden tilannetta erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja tietoverkkorikollisuuden osalta. Raportissa on myös nostettu esille pelastuspalveluiden ja rajaturvallisuuden näkökohtia. Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä toimintasuunnitelma kansainvälisen laittoman huumausainekaupan torjumiseksi. Ehdotuksessa korostetaan alueellista lainvalvontayhteistyötä ja siinä keskitytään aluksi kahteen huumausaineeseen: kokaiiniin ja heroiiniin. Suomi pitää tärkeänä toimintasuunnitelman mainintaa siitä, että synteettisten huumausaineiden vastaisiin toimiin keskittyvä vastaava aloite tehtäisiin vuonna 2011. Sisäministerit hyväksyvät päätelmät EU-kansalaisten maahantulon helpottamisesta. Suomi on edelläkävijämaa automaattisten rajanylitysjärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisäksi ministerit saavat raportin terrorismin torjunnasta ja SIS II -tietojärjestelmän etenemisestä.

Maahanmuuttoministerit keskustelevat kokonaisvaltaisesta toimintasuunnitelmasta koskien yksin huoltajaa olevia alaikäisiä. Ilmiöön liittyvät haasteet ovat kasvamassa: huomattava määrä alle 18-vuotiaita kolmannen maan kansalaisia saapuu EU:n alueelle yksin ilman huoltajaa. Heitä saapuu turvapaikanhakijoina ja pakolaisina, mutta myös laittomina maahanmuuttajina ja ihmiskaupan uhreina. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, joissa linjataan seuraavien vuosien aikana toteutettavat toimenpiteet. Suomi korostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kestävien ratkaisumallien löytämistä. On myös tärkeää selvittää ilmiöön liittyviä mahdollisia puutteita EU-lainsäädännössä.

Ministereiden on tarkoitus myös hyväksyä päätelmät Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen seurannasta. Komissio julkaisi ensimmäisen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan vuosikertomuksen toukokuussa. Suomi pitää hyvänä, että EU:n yhteisten sitoumusten täytäntöönpanoa tarkastellaan avoimesti. Näin varmistetaan, että EU:n yhteistä politiikkaa kehitetään edelleen ottamalla huomioon jäsenvaltioiden erityistarpeet ja Euroopan unionin yhteinen etu.

Oikeusministereiden tavoitteena on muun muassa poliittinen yhteisymmärrys siitä, että osalle EU:n jäsenvaltioista annettaisiin lupa käynnistää keskenään tiiviimpi yhteistyö avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Yhteistyötä koskevan uuden asetuksen säännökset koskisivat sitä, mitä lakia soveltaen avioero tai asumusero kansainvälisessä erotilanteessa myönnetään. Tämänhetkisen tiedon mukaan tiiviimpään yhteistyöhön aikoo osallistua 12 jäsenmaata. Suomi on katsonut, ettei sen ole perusteltua olla mukana.

Neuvostossa pyritään hyväksymään neuvotteluvaltuudet, joiden pohjalta käynnistettäisiin neuvottelut EU:n liittymiseksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Suomi pitää EU:n liittymistä sopimukseen ensiarvoisen tärkeänä.

Tarkoitus on myös saavuttaa yleisnäkemys lähestymiskieltoja eli ns. eurooppalaista suojelumääräystä koskevasta direktiivistä. Direktiivillä luodaan säännökset sen varmistamiseksi, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Suomen tavoitteena on varmistaa direktiivin laaja soveltamisala niin, että se ulottuisi myös rikoksen ennalta ehkäisemiseksi annettuihin lähestymiskieltoihin.

Lisätietoja:
sisäasiat: valtiosihteeri Antti Pelttari, puh. 071 878 8202, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, puh. 071 878 8250, erityisasiantuntija Hannele Taavila, EUE, puh. +32 2 2878 504

maahanmuuttoasiat: erityisavustaja Thomas Bergman, puh. 071 878 8212, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, puh. 071 878 8250, ylitarkastaja Tuomas Koljonen, puh. 071 878 8605, erityisasiantuntija Annikki Vanamo-Alho, EUE, puh. + 32 2 2878 420

oikeusasiat: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 09 1606 7896, 040 749 0465, sekä erityisasiantuntijat Mikko Monto, EUE, puh. +32 2 2878 594, +32 475 751 495 ja Tiina Kangas-Alku, EUE, puh. +32 2 2878 431, GSM +32 477 732 698

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Astrid Thors Tuija Brax
Sivun alkuun