Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe kansalliskielistrategian julkistamistilaisuudessa sidosryhmille 7.12.2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2021 13.30
Puhe

Bästa deltagare, Arvoisat kuulijat,

Varmt välkomna till den nya nationalspråksstrategins presentationstillfälle. Lämpimästi tervetuloa uuden kansalliskielistrategian esittelytilaisuuteen. Det är med glädje jag nu kan säga att vi har en ny nationalspråksstrategi. Jag är också väldigt glad att öppna dagens presentationstillfälle, där vi kommer att redogöra för och diskutera innehållet och målsättningarna i den nya strategin tillsammans med er, våra viktiga samarbetsparter i språkfrågor. 

Den nya nationalspråksstrategin har sina rötter i regeringsprogrammet. Den första nationalspråksstrategin gjordes år 2012, och nu nästan 10 år senare finns ett tydligt behov av en uppdaterad nationalspråksstrategi. Den nya nationalspråksstrategin skapar en vägkarta för att främja de språkliga rättigheterna i praktiken. Det handlar om att var och en av oss ska kunna gå i skola på finska eller svenska, använda vårt modersmål när vi är sjuka och få prata med till exempel polisen eller skattebyrån på både svenska och finska. 

Kansalliskielistrategia on hallituksen kielipoliittinen tahdonilmaisu, joka viitoittaa kansalliskieliä koskevaa politiikkaa yli hallituskausien. Kansalliskielet ja niiden tulevaisuus koskettavat kaikkia yhteiskunnassa ja tämän vuoksi on ollut tärkeää valmisteella strategiaa avoimesti ja vuorovaikkuteisesti sidosryhmien kanssa. Monet teistä ehkä antoivat panoksenne osallistavassa kuulemisprosessissa, jolla strategiavalmistelu käynnistettiin, ja joka käsitti verkkoaivoriihen, seminaarin ja strategisia dialogeja sidosryhmien kanssa. Suuri kiitos teille, jotka olitte mukana strategian valmistelussa tuomalla esiin näkemyksenne kansalliskielten nykytilasta ja tällä tavalla vaikuttamassa strategian sisältöön. 

Kansalliskielistrategia sisältää kolme pääsuuntaviivaa, jotka ovat oikeus palveluihin omalla kielellä, kansalliskielten aseman turvaaminen sekä elävä kaksikielisyys. Lisäksi strategiassa on katsottu tärkeäksi edistää maahanmuuttajien pääsyä kieliyhteisön jäseneksi ja kotoutumista molemmilla kansalliskielillä. Kielellisten oikeuksien edistämiseksi kansalliskielistrategia sisältää 62 konkreettista toimenpidettä, joiden toteuttamisvastuu on osoitettu eri ministeriöille ja toimijoille.

Nationalspråksstrategin innehåller en viktig konkret åtgärd om att regelbundet granska tillgången på svenskspråkig och svenskkunnig arbetskraft. Den senaste övergripande prognosen över behovet av svenskspråkig arbetskraft gjordes år 2012, så det finns alltså ett stort behov av en uppdatering och en mer regelbunden granskning. Dessutom kommer man på basis av denna undersökning granska och planera utbildningen och säkerställa att det finns språkkunnig personal inom branscher där behov redan har identifierats.

Bästa publik,

För att tjänsterna inom den offentliga förvaltningen ska kunna tryggas på båda nationalspråken är det också viktigt att få svenskspråkiga att söka sig till statsförvaltningens tjänster. Därför har vi i nationalspråksstrategin skrivit in åtgärder om att införa såväl omvända som anpassade språkkunskapskrav. Det här betyder att man fastställer hos vilka statliga myndigheter det för en del av tjänsterna krävs utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska eller goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Istället för nuläget där majoriteten av tjänsterna kräver utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga i svenska.

Vi vill också sänka tröskeln för nyutexaminerade svenskspråkiga att söka sig till statsförvaltningen genom att utreda möjligheten att avlägga det så kallade ”stora språkprovet” som antingen en del av universitetsstudierna eller genom att sänka priset på examen. Finsk- och svenskspråkiga är i den här frågan i en ojämlik position idag och är något vi vill åtgärda.

Centrala mål i nationalspråksstrategin är att båda nationalspråken syns och hörs i samhället, samt att skapa ett fördomsfritt språkklimat och öka det naturliga umgänget mellan språkgrupperna. Vi vill främja kontakterna mellan språkgrupperna redan från en ung ålder, bland annat genom att etablera verksamheten med vänklasser och besök av företrädare för olika språkgrupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Vi stärker och utvidgar språkbad och språkduschar. Vi vill också stärka det svenskspråkiga utbudet på Yle, och stöda tvåspråkiga kommuner i att se till att kultur- och sportutbudet finns på båda nationalspråken. 

Uusi kansalliskielistrategia koskee mitä suurimassa määrin myös suomen kielen asemaa. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tiedämme, että suomen kielen käyttöala on kaventunut etenkin tieteessä ja elinkeinoelämässä, erityisesti englannin kielen vahvistuneen aseman johdosta.

Strategia sisältää konkreettisen tavoitteen, jossa nimitetään selvityshenkilö kartoittamaan ja määrittelemään suomen kielen tilanne ja haasteet sekä kielipoliittiset tavoitteet. Samalla käynnistetään selvitys englannin kielestä palvelukielenä, jonka tarkoituksena on selvittää ja luoda kokonaiskuvaa englannin kielen käytöstä ja siitä, miten englannin asema vaikuttaa suomen ja ruotsin kielten elinvoimaisuuteen ja käyttöalaan.  

Haluan myös erityisesti nostaa esiin, miten keskeinen merkitys koulutuksella on kansalliskielten asemaan. Strategia sisältää monia kokonaisuuksia ja toimenpiteitä jotka koskevat kansalliskielten oppimista ja opetusta.

Lopuksi haluan todeta, että uuden kansalliskielistrategian hyväksyminen ei tarkoita, että työ olisi valmis. Nyt on aika ryhtyä toteuttamaan strategiaa. Samalla tavalla kuin te tässä tilaisuudessa läsnä olevat asiantuntijat, sidosryhmien edustajat ja kielikysymyksistä kiinnostuneet kansalaiset osallistutte strategian valmisteluun, toivomme, että saamme teidät mukaan strategian toimeenpanoon. Vaikka strategia on valtioneuvoston sisäinen strategia, sen visiota, linjauksia ja päämääriä voivat kaikki yhteiskunnan toimijat olla mukana toteuttamassa. 

I arbetet för att förverkliga den nya nationalspråksstrategin behövs ni alla med. Därför hoppas jag att ni under denna eftermiddag inte bara tar del av innehållet i den nya nationalspråksstrategin, men också funderar på vad ni personligen eller genom den organisation ni representerar kan göra för att förverkliga strategins vision, riktlinjer och målsättningar. 

Tack! Kiitos!
 

Sivun alkuun