Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportin luovutustilaisuudessa 9.2.2022

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2022 12.30
Puhe

Hyvät kuulijat, bästa åhörare,


Tervetuloa parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportin luovutustilaisuuteen. Välkomna till överlåtelsetillfället av den parlamentariska valarbetsgruppens slutrapport. Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen vaalityöryhmän helmikuussa 2020. Nyt työryhmä on saanut urakkansa päätökseen ja pääsemme tänään kuulemaan työryhmän työn keskeisestä annista. 

Aloitan kuitenkin sanomalla muutamaa sanaa suomalaisen demokratian haasteista ja mahdollisuuksista. Vaikka suomalainen demokratia onkin kansainvälisten vertailujen valossa vahva ja toimiva järjestelmä, myös meillä riittää kehittämisen osa-alueita. Suomalaisen demokratian haasteina voidaan mainita erityisesti yhteiskunnallisen osallistumisen eriarvoistuminen sekä äänestysaktiivisuuden aleneminen. Kun demokratian tilaa Suomessa on tutkittu, on havaittu, että osallistumisen ja poliittisen vaikutusvallan eriytyminen heijastaa myös laajempaa yhteiskunnallista eriarvoistumista. Tiivistetysti osallistuminen siis kasautuu hyväosaisille, ja heidän näkemyksensä voivat näin myös tulla paremmin otetuksi huomioon. Moni ehkä kokee, että politiikkaa on vaikea ymmärtää.

Demokratian tila, osallistumisen ja päätöksenteon avoimuuteen liittyviä pelisääntöjä tulee jatkuvasti tarkastella ja tarvittaessa uudistaa. Hallitusohjelma on tässä suhteessa erittäin kunnianhimoinen, sillä se sisältää lukuisia kirjauksia demokratian kehittämiseksi. Nämä kirjaukset on koottu poikkihallinnolliseen kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025, johon myös parlamentaarisen vaalityöryhmän työ on lukeutunut. Ohjelman tavoitteena on edistää ihmisten osallisuutta ja uudenlaista vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Sen myötä osallisuus ja demokratia toimintatapana tuodaan julkisen hallinnon toiminnan keskiöön. 

På justitieministeriet har vi inom det tvärsektoriella demokratiprogrammet samlat regeringens åtgärder för att främja medborgarsamhället och delaktigheten. Inom det här arbetet ser vi bland annat över val-, parti- och medborgarinitiativsystemen och på vilket sätt vi kan utveckla öppenheten inom förvaltningen. Hit hör också det arbete som gjorts inom den parlamentariska valarbetsgruppen. Det här är viktigt för att fortsätta utveckla den finländska demokratin.

Vaalityöryhmällä oli poikkeuksellisen laaja agenda, joka sisälsi useista hallitusohjelmaan kirjattuja tehtäviä demokratian edistämiseksi. Työryhmän tehtävänä oli toimeksiantonsa mukaisesti selvittää vaalilain, puoluelain ja lain ehdokkaan vaalirahoituksesta sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset edustuksellisen demokratian kehittämiseksi.  Lisäksi työryhmän tuli laatia ehdotus kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajasta sekä arvioida kansalaisaloitejärjestelmän kehittämistä.

Seuraavaksi työryhmän puheenjohtaja Antton Rönnholm kertoo työryhmän työn keskeisestä annista. Ole hyvä Antton, varsågod Antton. 

 

Antton Rönnholmin puheenvuoron jälkeen

Kiitos Antton tästä laajasta työstä ja saamastamme katsauksesta tehtyyn työhön. Näyttää siltä, että paljon on saatu aikaiseksi ja vaalityöryhmä on käsitellyt kaikki laajan toimeksiantonsa mukaiset teemat. Tulen itse vielä tutustumaan tähän rapporttiin tarkemmin.

Näin yleisellä tasolla voin todeta, että vaalijärjestelmän kehittämisen osalta työryhmä on läpikäynyt erilaisia vaihtoehtoja, mutta ehdotuksesta järjestelmän kehittämisen suunnaksi ei toistaiseksi ole löydetty yhteisymmärrystä. Myös äänestysaktiivisuus on teemana niin moniulotteinen, että näyttää, ettei selvää ja varmasti toimivaa ratkaisuehdotusta äänestysaktiivisuuden nostamiseksi ole löytynyt. Työtä ja keskustelua on kuitenkin vielä tarpeen jatkaa, etenkin vaalijärjestelmän kehittämisen ja äänestysaktiivisuuden osalta. Vaali- ja puoluerahoitusta koskevan sääntelyn uudistamisen osalta tehtävää työtä on käynnistymässä oikeusministeriössä nyt lähiaikoina.

Tilaisuus jatkuu nyt VTV:n puheenvuorolla vaali- ja puoluerahoituksen uudistamisesta. Ole hyvä johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen.
 

Sivun alkuun