Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä

Oikeusministeriö 24.4.2014 11.19
Tiedote -

Hallitus esittää vankeutta ja tutkintavankeutta koskevien säännösten täsmentämistä. Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen tavoitteena on selventää muun muassa säännöksiä, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Muutoksia tehtäisiin erityisesti tapaamisia, sähköistä viestintää ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin. Ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä tulisi lakiin tarkat säännökset.

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa seitsemän vuotta. Lakien soveltamisessa käytännön vankeinhoitotyöhön on tullut esiin useita muutostarpeita. Myös eduskunnan oikeusasiamies on monissa päätöksissään kiinnittänyt huomiota tarpeeseen täsmentää vankeuteen liittyvää sääntelyä.

Sähköpostin ja internetin käyttö tapahtuisi vankilan valvonnassa

Matkapuhelimen, internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen viestinnän valvonnasta tulisi lakiin täsmälliset säännökset. Turvallisuusongelmien välttämiseksi ja estämiseksi sähköisen viestinnän käytön laajentamisessa edettäisiin kuitenkin hallitusti.

Vangille voitaisiin antaa tärkeästä syystä lupa sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Luvan myöntäminen edellyttäisi, ettei sähköpostin käyttämisestä aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Edellytyksenä olisi myös se, että viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta pystytään riittävästi varmistumaan.

Vangille voitaisiin antaa lupa internetin käyttöön, jollei internetin käytöstä aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Suljetussa vankilassa luvan myöntäminen edellyttäisi myös sitä, että vangin pääseminen muille kuin luvanmukaisille sivuille voitaisiin estää.

Vankilan toimivaltaa valvoa sähköistä viestintää täsmennettäisiin ja laajennettaisiin. Sähköpostien lähettäminen tapahtuisi vankilan palvelimella. Lupaa sähköiseen viestintään ei voitaisi antaa tutkintavangille, jolle on määrätty pakkokeinolain mukainen yhteydenpitorajoitus.

Vangin tapaamisista ja tapaamisten valvonnasta täsmälliset säännökset

Vangin tapaamista ja tapaamisten valvontaa koskevat säännökset uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten tapaamistiloista säänneltäisiin eri tavoin. Tapaamisen valvontaa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Vangin ja alle 15-vuotiaan lapsen tapaamisolosuhteita parannettaisiin. Suljetuissa vankiloissa tulisi olla soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen. Tapaamisessa vangin ja lapsen välinen koskettaminen olisi sallittua. Lakiin tulisi myös uusi säännös alaikäisen tapaajan huoltajan suostumuksesta ja saattajasta.

Vankien yhteydenpitomahdollisuuksia kauempana asuviin lähiomaisiin ja muihin läheisiin parannettaisiin siten, että vangille voitaisiin antaa mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteyden välityksellä.

Tutkintavankien mahdollisuuksia päästä vankilan ulkopuolelle hoitamaan välttämättömiä ja kiireellisiä asioitaan parannettaisiin.

Kurinpidon ja valvonnan sääntelyä tarkennetaan

Yksinäisyysrangaistuksen enimmäispituutta lyhennettäisiin 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen. Eristämistarkkailua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.

Eristämistarkkailussa olevaa vankia, jota epäillään kehon sisäisestä huumausaineiden kuljettamisesta, voitaisiin valvoa myös valvontaan soveltuvaa vaatetusta eli ns. tarkkailuhaalaria käyttäen. Eristämistarkkailun enimmäisaikaa lyhennettäisiin nykyisestä. Tarkkailuvaatetusta käyttävä vanki tulisi pyynnöstään viivytyksettä päästää WC-tiloihin.

Muutoksenhausta kokonaan uudet säännökset

Lakiin tulisi mm. säännös tupakoinnin kieltämisestä myös vankien asuintiloissa. Tupakoinnin kieltäminen vankien asuintiloissa edellyttäisi kuitenkin sitä, että vangille järjestettäisiin mahdollisuus tupakointiin muussa tilassa. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö päättäisi tupakoinnin kieltämisestä ja antaisi tarkempia määräyksiä tupakoinnin järjestämisestä vankilan sisätiloissa.

Uudet säännökset vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta täsmentäisivät ja tehostaisivat vangin oikeusturvaa. Lakiin ehdotettu kattava luettelo muutoksenhakukelpoisista päätöksistä ja muutoksenhakukielloista poistaisi nykyisten säännösten tulkinnanvaraisuuden ja parantaisi muutoksenhaun ennakoitavuutta.

Rangaistusajan laskemista koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia, joita siirtyminen manuaalisesta rangaistusajan laskemisesta tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan rangaistusajan laskentaan edellyttää. Vankeusrangaistukset ja niistä tehtävät vähennykset laskettaisiin jatkossa nykyisen kalenteriajan sijasta päivien lukumäärän mukaisesti.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576, ja
hallitussihteeri Matti Vartia, puh. 050 591 1897