Hoppa till innehåll
Media

Ett flertal preciseringar i fängelselagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2014 11.19
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att bestämmelserna om fängelse och häktning ska preciseras. Propositionen som överlämnades till riksdagen i dag syftar bland annat till att göra bestämmelserna som gäller fångens kontakter utanför fängelset tydligare. Ändringar föreslås särskilt i bestämmelserna om besök, elektronisk kommunikation och ändringssökande. I lagen ska därtill intas detaljerade bestämmelser om användning av så kallade observationsoveraller.

Både fängelselagen och häktningslagen har varit i kraft i sju år. Vid den praktiska tillämpningen av lagarna har det dock framkommit många ändringsbehov. Också riksdagens justitieombudsman har i flera beslut noterat behovet att precisera fängelselagstiftningen.

Fängelset ska övervaka användningen av e-post och internet

Det föreslås att exakta bestämmelser om förutsättningarna för användningen av mobiltelefon, internet och e-post samt om övervakningen av sådan kommunikation ska intas i lag. För att undvika och förhindra eventuella säkerhetsproblem ska möjligheterna att använda elektronisk kommunikation dock utökas på ett kontrollerat sätt.

En fånge ska av ett viktigt skäl kunna ges tillstånd att sända och ta emot e-post. En förutsättning för att tillstånd kan beviljas är att användningen av e-post inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset. Därtill ska man tillräckligt väl kunna försäkra sig om meddelandets avsändare och mottagare.

En fånge kan enligt förslaget ges tillstånd att använda internet, om användningen inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset. I ett slutet fängelse ska tillståndet därtill förutsätta att fångens tillgång till andra webbsidor än sådana som är förenliga med tillståndet kan hindras.

Fängelsets befogenheter att övervaka elektronisk kommunikation ska preciseras och utvidgas. E-postmeddelandena ska sändas via en server som administreras av fängelset. En häktad vars kontakter har begränsats med stöd av tvångsmedelslagen kan dock inte beviljas tillstånd till elektronisk kommunikation.

Exakta bestämmelser om besök och övervakning av besök

Det föreslås att bestämmelserna om en fånges besök och övervakning av besök revideras i sin helhet. Bestämmelserna som gäller besöksrum i slutna fängelser och i öppna anstalter ska skiljas åt. Det föreslås att bestämmelserna om övervakning av besök ska preciseras.

Besöksomständigheterna vid besök av barn som är yngre än 15 år ska förbättras. I slutna fängelser bör finnas rum som lämpar sig för besök av barn. Vid sådana besök ska beröring mellan fången och barnet vara tillåten. I lagen föreslås också en ny bestämmelse om att en minderårig besökare ska ha samtycke av sin vårdnadshavare samt åtföljas av en ledsagare.

Fångars möjligheter att hålla kontakt med nära anhöriga och andra närstående som bor långt borta ska förbättras genom att fångar kan ges möjlighet att hålla kontakt med dem via en videoförbindelse.

Häktades möjligheter att komma utanför fängelset för att sköta sina nödvändiga och brådskande ärenden ska förbättras.

Bestämmelserna om disciplin och övervakning ska preciseras

Maximilängden för straff i enrum ska enligt förslaget förkortas från 14 dygn till 10 dygn. Bestämmelsen om observation i isolering föreslås bli preciserad.

En fånge som har placerats under observation i isolering på grund av att det finns anledning att misstänka att han eller hon försöker föra in narkotika i sin kropp får övervakas också med hjälp av lämplig klädsel dvs. en så kallad observationsoverall. Maximilängden för observation i isolering ska förkortas. Häktade som använder observationsklädsel ska på begäran utan dröjsmål ges tillträde till toaletter.

Helt nya bestämmelser om ändringssökande

I lagen ska enligt förslaget intas en bestämmelse som gör det möjligt att förbjuda rökning i fångarnas bostadsrum. Ett förbud mot rökning i fångarnas bostadsrum skulle ändå kräva att fångarna bereds möjlighet att röka i andra lokaler. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska besluta om förbud mot rökning och meddela närmare föreskrifter om hur rökningen organiseras i fängelsets lokaler.

De nya bestämmelserna om fångars och häktades rätt att söka ändring syftar till att förtydliga och förbättra fångarnas rättsskydd. Den föreslagna uttömmande förteckningen över beslut som kan vara föremål för ändringssökande och beslut i vilka ändring inte får sökas skulle undanröja oklarheten i de gällande bestämmelserna och således förbättra förutsägbarheten i ändringssökandet.

Det förslås att i bestämmelserna om beräkning av strafftiden görs de ändringar som förutsätts för att kunna övergå från manuell räkning av strafftiden till räkning av strafftiden med hjälp av ett datasystem. Fängelsestraffen och avräkningarna från dem föreslås bli räknade enligt antalet dagar i stället för kalendertiden.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576, och
regeringssekreterare Matti Vartia, tfn 050 591 1897

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen