Blogit

Antti Häkkänen: Pikavippien sääntely kiristyy, luotonantajille kovempi sanktio säännösten laiminlyönnistä

Julkaisupäivä 15.10.2018 14.11 Blogit OM

Antti Häkkänen: Pikavippien sääntely kiristyy, luotonantajille kovempi sanktio säännösten laiminlyönnistä

 fi | sv

Oikeusministeriö on toimittanut niin sanottua pikaluottosääntelyä koskevan esitysluonnoksensa lainsäädännön arviointineuvostolle. Tarkoitus on antaa esitys eduskunnalle marraskuun alussa.

Kuulimme viimeksi viime viikolla, että rekisteröityjen maksuhäiriömerkintöjen määrä on noussut jälleen uuteen ennätyslukemaan. Pidän tätä huolestuttavana merkkinä. Olemme valmistelleet toimenpiteitä ylivelkaantumisongelmaan puuttumiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen.

Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on arvioitu kuluttajaluottojen korkosääntelyä. Tämän taustalla on erityisesti niin sanottuihin pikavippeihin liittyvät ongelmat. Nykyisin vain alle 2000 euron luotoille on asetettu todelliseen vuosikorkoon perustuva korkokatto, joka on tällä hetkellä 50 prosenttia. Tämän euromäärän ylittävistä luotoista ei ole säädetty minkäänlaisia korkomaksimeja. Tästä syystä luotonantajat ovat siirtyneet tarjoamaan suurempia luottoja, joissa todellinen vuosikorko saattaa olla satoja prosentteja.

Nykyisin on myönnetty esimerkiksi noin 2000 euron luottoja, joissa vuotuinen korko on ollut yli 100 prosenttia ja todellinen vuosikorko yli 200 prosenttia. Tällainen on ollut mahdollista, koska hintasääntely ei ole ollut riittävän kattavaa. Nyt asiaan tulee muutos.

Mikä muuttuu?

Ratkaisuksi vastuuttoman pikavippitoiminnan rajoittamiseen olen päätynyt esittämään korkokaton laajentamista myös niihin luottoihin, joita korkokatto ei tällä hetkellä koske. Samalla korkokattomalli muutettaisiin tehokkaammaksi. Nykyisestä todelliseen vuosikorkoon perustuvasta mallista siirryttäisiin malliin, jossa asetetaan yläraja nostetulle luotolle perittävälle korolle. Tämän lisäksi rajattaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Lisäksi luotonantajille tulisi ankara seuraamus, jos ne eivät noudata sääntelyä.

Uudella sääntelyllä pyritään kohtuullistamaan markkinoilla tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua. Hintasääntelymallin muuttamisella pyritään siihen, että sääntely olisi nykyistä tehokkaampaa ja sellaista, että kuluttaja pystyisi myös itse paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja lakia.

Keskeisin muutosesitys liittyy siis kuluttajaluottojen korkokattoon, joka laajennettaisiin koskemaan kaikkia muita kuluttajaluottoja paitsi esinevakuudellisia asuntoluottoja. Korkokatto määriteltäisiin laissa, ja se olisi 30 prosenttia nostetulle luotolle. Tämän lisäksi rajattaisiin luotonantajien oikeutta periä muita luottokustannuksia. Näiden muiden luottokustannusten enimmäismäärä olisi päivää kohden 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta sopimuksen voimassaoloajalta. Luottokustannuksia ei kuitenkaan saa periä enempää kuin 150 euroa vuodessa.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoisi korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, ei kuluttajalla olisi velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. Tämä sanktiouhka tehostaisi lain noudattamista. Uusi sääntely koskisi lain voimaantulon jälkeen myönnettyjä luottoja.

Pikaluottoihin on liittynyt ongelmia koko sen ajan, kun luottoja on ollut markkinoilla. Edellisen kerran muutoksia lainsäädäntöön tehtiin vuonna 2013. Kuluttajaluottoihin liittyvät velkomusasiat ovat pitkään kuormittaneet myös tuomioistuimia. Suunnitelluilla muutoksilla on tarkoitus osaltaan taklata kasvavaa ylivelkaantumisongelmaa.

On kuitenkin selvää, että kuluttajaluottosääntelyn muuttaminen ei pelkästään ratkaise tilannetta. Teemme useita muitakin toimenpiteitä.

Haluan painottaa, että tällä esityksellä ei vaikeuteta vastuullista luotonantoa. Jatkossakin normaalit kuluttajaluotot erilaisiin tarkoituksiin olisivat mahdollisia. Tällä sääntelyllä pyrimme parantamaan kuluttajan asemaa ja ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista.

------------------------------------

Kirjoittaja on oikeusministeri.

Arviointineuvostolle lähtenyt esitys on saatavilla hankesivuilta.