Bloggar (Blogg)

Antti Häkkänen: Regleringen av snabblån skärps, hårdare sanktion mot kreditgivare som försummar reglerna

Publiceringsdatum 18.10.2018 16.16 Blogg JM

Antti Häkkänen: Regleringen av snabblån skärps, hårdare sanktion mot kreditgivare som försummar reglerna

 fi | sv

Justitieministeriet har sänt ett utkast till en regeringsproposition med bestämmelser om snabblån till rådet för bedömning av lagstiftningen. Avsikten är att lämna propositionen till riksdagen i början av november.

Senast förra veckan fick vi höra att antalet registrerade betalningsanmärkningar igen har slagit nytt rekord. Det är ett oroväckande tecken. Vi har förberett åtgärder för att ingripa i och förebygga överskuldsättning.

Som en del av denna helhet har vi utvärderat bestämmelserna om konsumentkrediters räntor. I bakgrunden ligger i synnerhet problemen med snabblån. Ett räntetak som bygger på den effektiva räntan har i dagens läge endast fastställts för lån under 2 000 euro. För närvarande är räntetaket 50 procent. För lån som överskrider beloppet har det inte fastställts någon maximiränta. Därför har kreditgivarna börjat bjuda ut större krediter vars effektiva ränta kan uppgå till flera hundra procent.

Det har till exempel beviljats krediter på 2 000 euro med en årlig ränta på över 100 procent och effektiv ränta på över 200 procent. Detta har varit möjligt eftersom prisregleringen inte har varit tillräcklig. Nu ska det bli ändring på det.

Vad kommer att förändras?

Som en lösning på att begränsa dessa snabblån har jag beslutat föreslå att räntetaket utvidgas så att det gäller alla krediter. Räntetaksmodellen ska samtidigt effektiviseras. Avsikten är att övergå från den nuvarande modellen, som baserar sig på effektiv ränta, till en modell där en övre gräns anges för räntan på den utnyttjade krediten. Dessutom begränsas rätten att ta ut andra kreditkostnader än ränta av konsumenten. Kreditgivarna ska därtill påföras stränga påföljder om de inte iakttar bestämmelserna.

Med hjälp av den nya regleringen försöker vi skapa skäligare prissättning av de konsumentkrediter som finns på marknaden. Genom att ändra modellen för prisreglering ska vi få till stånd effektivare reglering så att konsumenten också själv kan bedöma om kreditgivaren följer lagen.

Det viktigaste ändringsförslaget gäller alltså räntetaket för konsumentkrediter som ska utvidgas så att det gäller alla andra konsumentkrediter än bostadskrediter med realsäkerhet. Räntetaket ska anges i lagen och det ska vara 30 procent på den utnyttjade krediten. Dessutom ska kreditgivarnas rätt att ta ut andra kreditkostnader begränsas. Beloppet av dessa andra kreditkostnader får per dag inte överstiga 0,01 procent av det kreditbelopp eller den kreditgräns som anges i kreditavtalet under dess giltighetstid Kreditkostnaderna får inte överstiga 150 euro per år.

Om en kreditgivare eller en kreditförmedlare bryter mot bestämmelserna gällande räntetaket eller kreditkostnadstaket, är konsumenten inte skyldig att betala ränta eller andra kreditkostnader. Detta hot om sanktioner ska effektivisera iakttagandet av lagen. Den nya regleringen ska gälla krediter som beviljats efter att lagen trätt i kraft. 

Det har varit problem med snabblånen ända sedan de lanserades på marknaden. Lagstiftningen ändrades senast 2013. Fordringsmål som handlar om konsumentkrediter har redan länge också belastat domstolarna. De planerade ändringarna ska också tackla problemet med överskuldsättning.

Det är emellertid klart att situationen inte kan lösas enbart genom att ändra på bestämmelserna. Vi vidtar också flera andra åtgärder.

Jag vill understryka att denna proposition inte försvårar ansvarsfull kreditgivning. Normala konsumentkrediter för olika ändamål är möjliga också i fortsättningen. Genom denna reglering vill vi efter att förbättra konsumenternas situation och förebygga överskuldsättning.

---------------------------------

Skribenten är Finlands justitieminister.

Propositionen som sänts till rådet för bedömning av lagstiftningen finns på projektsidan. (på finska)