Blogit

Minna Piispa: Asukkaat ja kansalaisjärjestöt mukaan rikosten ehkäisyyn

Julkaisupäivä 29.11.2016 13.18 Blogit OM

Minna Piispa: Asukkaat ja kansalaisjärjestöt mukaan rikosten ehkäisyyn

 fi | sv

Valtioneuvoston viime viikolla hyväksymässä kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa keskitytään paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä.

Turvallisesti yhdessä -ohjelmassa lähestytään rikosten ehkäisyä laaja-alaisesti. Rikosten ehkäisy ei kuulu vain viranomaisille, vaan työhön voivat osallistua kaikki, niin kansalaiset, järjestöt, seurakunnat kuin elinkeinoelämä. Järjestöt tekevät tärkeää työtä rikoksen uhrin auttamisessa, mikä vähentää rikoksista aiheutuvia haittoja ja uudelleen uhriksi joutumisen riskiä. Monet järjestöt ja yhteisöt ehkäisevät rikoksia oman toimintansa ohella. Esimerkkeinä tästä ovat varhaisen tuen toimintamallit, joilla tuetaan joukkueurheilun avulla lapsia, joiden kasvusta ja kehityksestä on herännyt huoli.

Asukkaat tietävät, missä turvallisuusongelmia on

Asukkailla on hyvät tiedot alueen turvallisuusongelmista. Heiltä voi olla myös hyviä ehdotuksia alueen turvallisuuden parantamiseksi. Rikosten ehkäisyä koskevat päätökset tulisi sisällyttää kunnan strategiaan ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Valmistelussa tulisi käyttää kansalaisten kuulemiseen jo olemassa olevia kanavia nykyistä tehokkaammin.

Rikoksentorjuntaneuvoston laatimalla turvallisuuskyselyllä voidaan kysyä kunnan asukkailta, mikä aiheuttaa turvattomuutta kotikunnassa. Esimerkiksi Vaasassa turvallisuuskyselyn tuloksia on hyödynnetty turvallisuusyhteistyöryhmässä, poliisissa ja Uusi paikallisuus -hankkeessa. Yksi kyselyssä esille tullut asia oli keskustan turvattomuus viikonloppuiltoina. Vaasassa kysely uusitaan ja seurataan tilannetta ja toimenpiteiden vaikutusta. Turvallisuuskävelyt ovat konkreettinen keino tuoda viranomaiset ja asukkaat yhteen kartoittamaan vaarallisilta tuntuvat alueet. Ideana on yhdessä miettiä, kuinka näistä alueista voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Hyödynnä kuulemisessa erilaisia tilaisuuksia

Koulujen vanhempainilloissa ja nuorisotaloilla järjestettävissä nuorten tapahtumissa voidaan kertoa alueen häiriö- tai rikosilmiöistä ja rohkaista osallistujia ideoimaan ja jakamaan ehdotuksia. Vanhempainillat on hyvä keino tavoittaa myös niitä ryhmiä, jotka eivät vastaa kyselyihin tai osallistu keskustelukanaviin, kuten maahanmuuttajaperheiden vanhemmat.

Asukasyhdistysten, nuorisovaltuustojen ja vammais- ja vanhusneuvostojen kautta asukkaat voivat tuoda esiin asuinympäristönsä turvallisuuteen liittyviä huolia ja vaikuttaa oman alueensa asioihin. Esimerkiksi uusia ostoskeskuksia suunniteltaessa asukkaiden ja erityisryhmien näkemykset ovat tärkeitä. Kuntalakikin velvoittaa kuulemaan asukkaiden ääntä on esimerkiksi kaavoitus- ja ympäristöasioissa.

Nuorten näkökulmasta turvallisuus voi näyttää erilaiselta kuin aikuisten. Nuorten Ääni Keski-Suomessa kokosi nuorten mielipiteitä turvattomuudesta ja pelon aiheista rikoksentorjuntaneuvostoa varten. Nuoria pelottavat lähiympäristössä olevat asiat, kuten perheväkivalta, bussit, koulukiusaaminen - ei terrorismi tai ääriliikkeet.

Eriarvoistuminen on uhka, jota voidaan ehkäistä osallistamalla

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten käsityksiä turvallisuudesta. Reilusti yli puolet vastaajista piti ihmisten eriarvoistumista merkittävänä turvattomuustekijänä ja valtaosa koki asuinalueiden eriarvoistumisen kasvavana ongelmana. Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat kuitenkin toisiinsa, sillä valtaosa vastaajista piti säännöllisesti yhteyttä muihin ihmisiin ja arvioi saavansa läheisiltään tukea, mikäli he kohtaisivat vaikean henkilökohtaisen kriisin. Asukkaat ovat tärkeä voimavara, kun luodaan yhteisöllisyyttä ja näin lisätään turvallisuuden tunnetta.

Jokainen meistä on kuntalainen. Siksi on tärkeää, että olet mukana kertomassa mielipiteesi, huolesi ja näkemyksesi, miten asuinalueella ilmeneviä häiriöitä, rikoksia ja turvattomuutta voidaan ehkäistä!

Turvallisesti yhdessä - kansallinen rikoksentorjuntaohjelma

Tietoa rikoksentorjuntaneuvoston toiminnasta

Twitter @rtneuvosto