Bloggar (Blogg)

Minna Piispa: Invånare och föreningar med i brottsförebyggandet

Publiceringsdatum 8.12.2016 12.37 Blogg JM

Minna Piispa: Invånare och föreningar med i brottsförebyggandet 

 fi | sv

Det nya nationella programmet för brottsförebyggande, som statsrådet godkände förra veckan, fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggandet och invånarnas möjligheter att delta och påverka.

Programmet Trygga tillsammans tar ett brett perspektiv på brottsförebyggandet. Att förebygga brott är inte bara myndigheternas sak utan alla kan delta i arbetet, både vanliga medborgare, föreningar, församlingar och näringslivet. Föreningarna gör ett viktigt arbete för att hjälpa brottsoffer, vilket i sig minskar de negativa effekterna av brott och risken att utsättas på nytt. Många organisationer och samfund förebygger brott vid sidan om sin egen verksamhet. Det kan till exempel vara verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som med hjälp av lagsport stöder barn vars uppväxt eller utvecklings väcker oro.

Invånarna vet var säkerhetsproblemen finns

Invånarna sitter på viktig kunskap om sitt områdes säkerhetsproblem. De kan också ha goda förslag till hur tryggheten kan förbättras. Beslut som gäller brottsförebyggande borde inkluderas i kommunernas strategier för välfärd och trygghet. I beredningen borde man effektivare använda de kanaler som redan finns för att höra invånarnas synpunkter.

Rådet för brottsförebyggande har sammaställt en säkerhetsenkät som man kan använda för att fråga kommuninvånarna vad som orsakar otrygghet i deras hemkommun. Till exempel i Vasa har resultaten från säkerhetsenkäten utnyttjats av samarbetsgruppen för säkerhet, av polisen och i projektet Det nya lokalsamhället. En sak som kom fram i enkäten var otryggheten i centrum under veckoslut. Enkäten ska göras en gång till i Vasa för att följa upp situationen och hur åtgärderna fungerat. Säkerhetspromenader är ett konkret sätt att sammanföra myndigheter och invånare för att kartlägga otrygga platser. Idén är att tillsammans diskutera hur de här platserna kunde göras tryggare och mer trivsamma.

Lyssna på invånarna i olika sammanhang

Under föräldramöten i skolan och evenemang för ungdomar på ungdomsgårdarna kan man ta upp störande beteende eller brottslighet i området och uppmuntra deltagarna att komma med idéer och förslag. Föräldramöten är ett bra sätt att nå också sådana grupper som inte svarar på enkäter eller deltar i offentliga debatter, till exempel föräldrar i invandrarfamiljer.

Genom invånarföreningar, ungdomsparlament, äldreråd och handikappråd kan invånarna föra fram sina bekymmer som rör säkerheten i deras närmiljö och påverka sådant som berör dem själva. Till exempel när man planerar nya köpcenter är invånarnas och olika specialgruppers synpunkter viktiga. Kommunallagen förpliktar att lyssna på invånarna till exempel i frågor som rör planläggning och miljöfrågor.

Ungdomarnas perspektiv på säkerhet kan vara helt annorlunda än de vuxnas. Projektet Nuorten Ääni Keski-Suomessa (De ungas röst i Mellersta Finland) samlade ungdomars åsikter om vad som orsakar otrygghet och rädsla, för rådet för brottsförebyggande. Ungdomarna är rädda för saker i sin närmiljö, till exempel familjevåld, bussar och mobbning - inte terrorism eller extremiströrelser.

Ökad ojämlikhet ett hot som kan förebyggas genom deltagande

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har utfört en studie som kartlägger finländarnas uppfattningar om säkerhet. Rejält över hälften av de som svarade ansåg att den ökade ojämlikheten är en betydande otrygghetsfaktor och majoriteten upplevde att ojämlikhet var ett växande problem i deras bostadsområde. Enligt studien litar finländarna på varandra – majoriteten att de som svarade höll regelbundet kontakt med andra människor och bedömde att de skulle få stöd från sina närstående om de råkade ut för en personlig kris. Invånarna är en viktig resurs för att skapa gemenskap och på så vis öka trygghetskänslan.

Var och en av oss är en kommuninvånare. Därför är det viktigt att också du är med och berättar din åsikt, om vad som oroar dig och dina idéer om hur vi ska förebygga störande beteende, brott och otrygghet där du bor!

Trygga tillsammans - nationellt program för brottsförebyggande

Information om rådets verksamhet

Twitter: @rtneuvosto

__________________________________

Minna Piispa arbetar som konsultativ tjänsteman vid justitieministeriets kriminalpolitiska avdelningen.